Arbeidsmedisin

Informasjon om BHTs bistand i forbindelse med arbeidsmedisinske tjenester

Arbeidsmedisin er den medisinske spesialitet som skal dekke bedriftslegearbeid. Hovedoppgavene er å

 • forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader
 • fremme helse i arbeidslivet
 • yte bistand ved rehabilitering og ved oppstått arbeidsrelatert helseskade

Bedriftslegens ansvar og oppgaver

En bedriftslege har det medisinske ansvaret for bedriftshelsetjenestens virksomhet.


 
Arbeidsmiljøopplæring, informasjon og rådgivning i systematisk HMS-arbeid

 • Pedagogisk innsats overfor virksomhetens ledere og medarbeidere om generelt om systematisk HMS-arbeid, og spesielt om spesifikke risikoforhold i aktuelle virksomhets arbeidsmiljø
 • Ved utarbeidelse av HMS-system for virksomheten og ved HMS-revisjoner/verifikasjoner
 • Ved virksomhetens planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet, samt gjennomføring av prosjekter som kan få betydning for arbeidsmiljøet
 • Til analyse og planlegging på grunnlag av systematisk statistikk over sykefravær, arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og nestenulykker. I dette kan bedriftslegen bistå i forhold til forebygging av både arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker.
 • I forhold til helserisiko som kan oppstå ved virksomhetens påvirkninger på det ytre miljø; f.eks. ved utslipp til omgivelsene.

Risikovurdering

 • Bistå ved risikovurdering av arbeidsplassen og arbeidsprosessene.

Individuell bistand

 • Informasjon, rådgivning og bistand i enkeltsaker i forhold til arbeidsrelaterte helseproblemer og/eller nedsatt arbeidsevne; f.eks. ved sykefravær eller rusmisbruk
 • Individuell arbeidsplassvurdering med funksjonsvurdering og veiledning/anbefaling og tiltak

Vaksineringer

Bistå i forhold til lovpålagte vaksineringer av ansatte.

Helseundersøkelser og vurderinger

 • Målrettede helseundersøkelser og vurderinger pålagt i lover og forskrifter
 • Arbeidsmedisinsk poliklinikk.
 • Bistå arbeidsgiver i forhold til registerplikten.
 • Helseattest til spesielle grupper der det er krav om det.

Helsepersonell skal følge Helsepersonelloven i sitt arbeid. Som pasient har du rettigheter gjennom Lov om pasientrettigheter.

 

×