Fotefar mot nord

Fotefar mot nord er en veiviser til historien i den nordligste delen av landet. I hver kommune i Nord-Norge og Namdalen er det tilrettelagt ett kulturminne eller kulturmiljø du kan besøke. 

Harstad kommune

Silda skapte velstand og utvikling. Skjærstad sildoljefabrikk

Skjærstad sildoljefabrikk ble åpnet i 1922 og var i drift til 1928. Fabrikken var moderne og ble drevet av en 17 hk dampmaskin. Skjerstad sildoljefabrikk er den eneste komplett bevarte sildoljefabrikk i Norge med dampteknologi. Sør-Troms museum har utført omfattende restaureringsarbeid på dette fredete kulturminnet. Du kan lese mer om fabrikken på Sør-Troms Museums nettside.


Bjarkøy

Sagaøya i det norrøne grenselandet. Høvdingesetet på Bjarkøy

Det er ikke bare sagaskikkelsen Tore Hund som har hatt tilhold på Bjarkøy. De eldste sporene vi har etter mennesker på øya er redskaper fra yngre steinalder, fra perioden 4500-1800 f.Kr. Her er flere gravfelt fra jernalder, gårdshaug, nausttufta til Tore Hunds skip og fin bebyggelse fra 1800- og 1900-tallet. Det går en merket kultursti mellom Nergårdsvika og Øvergårdsvika. Ole Ottesadstua er et av kulturminnene langs kulturstien.

 

Kvæfjord kommune

Mellom fjord og fjell. Kulturlandskap Skallan-Rå, Kvæfjord

Fra middelalder til midt på 1800-tallet vokste bosettinga på Borkenes fram rundt fire gårdstun. I dag ligger disse boplassene som fire gårdshauger langs riksvegen, fremdeles med våningshus, fjøs og uthus. Etterhvert er gårdene delt opp i flere bruk og de mange steingjerdene som preger landskapet er spor etter nybrottsfolket som rydda mark fra fjord til fjell. Det går en merket kultursti gjennom dette jordbrukslandskapet, fra Skallan til Rå, med gårdstun, steingjerder og sommerfjøser.

 

Skånland kommune

Markesamisk boplass under fjellet Vilgesvàrri/Blåfjell

Før dagens vegnett ble bygget, lå den samiske gården Vilgesvarri ved en viktig ferdselsåre, og det var vanlig at ferdafolk fra både sørsida og nordsida av fjellet tok seg en pust i bakken her. Flere hus og gammer er istandsatt og gjenoppbygget. Det er en fin dagstur å legge turen fra Sandemark ved Tovik til Vilgesvarre. Her er mulighet for servering og overnatting.Les mer om aktiviteter og tilbud på nettsiden til Vilgesvarre.

 

Ibestad kommune

Fisk og korn og klingende mynt. Hamnvik handelssted

Handelstedet ble grunnlagt i 1794, og er et av de best bevarte i Troms. Hamnvik var økonomisk og kulturelt senter i Astafjord. Stedet har mange interessante bygninger og anlegg, og på sommeren er det mulighet for servering. I Hamnvik er også en vakker kirke fra slutten av 1800-tallet. Denne erstattet kirken fra middelalderen. Les mer om Hamnvik Handelssted

 

Gratangen kommune

Fiske, fangst og kystkultur. Foldvik i Gratangen

Foldvik var heimehavn for mange av skutene som deltok på ishavsfangst og sildefiske. Her er et flott bryggemiljø med nothjeller, båter og gammelbutikken. Gratangen kystlag eier brygga og hvert år arrangerer de Foldvikmarkedet som baseres seg på kystkulturen.

 

Lavangen kommune

Vann gir grøde - Livet former landskapet. Ved Åelva i

Langs Åelva finner vi flere minner fra den gamle gårdsdrifta, bla. mølna på Å, Oddveig sin sommarfjøs og smia på Neset. Dette er bygninger som forteller om hverdagslivet til folket på Å i gammel tid. Kulturstien går mellom Fjellkysten hotell og Kramvikbrygga og tar deg gjennom et vakkert kulturlandskap.
Krambuvika drives av Sør-Troms Museum.

Salangen kommune

Ut av det gråaste fjell den svartaste malm. Salangsverket

Tidlig på 1900-tallet var det en storstilt industrioppbygging i Norge, også i Salangen. Det ble bygget et stort anlegg for uttak og behandling av jernmalm. Etter få år ble anlegget lagt ned. I dag er det mange spennende spor, i form av ruiner og tufter, igjen etter klondykeeventyret. Det er merket kultursti i ruinene på Salangsverket, samt merket sti fra Salangsverket, langs den gamle anleggsvegen, opp til gruvene på Storhaugen. Denne turen gir deg både naturopplevelser og kunnskap om bergvergsdrifta. Kulturstien på Salangsverket drives av Sør-Troms Museum.

I en gammel film fra ca 1909 kan du se Salangsverket i drift

 

Dyrøy kommune

Gammelt øysamfunn - midt i leia. Dyrøya

Å besøke Dyrøya er en reise i tid. Dyrøya har siden steinalderen hatt bosetting og øya er rik på kulturminner. Det er fem kulturstier på øya. Har du god tid er det fint å sykle på Dyrøya – og kombinere med vandreturer på fotefarstiene. Noen av kulturminnene er dessverre preget av gjengroing og manglende vedlikehold.

 

Bardu kommune

Dølagård i fjellheimen. Strømsør i Bardu

Strømsør er en av de første gårdene som ble bosatt i Østerdalen. Her er flere flotte tømmerbygninger. Midt-Troms Museum driver anlegget. Den gamle vegen opp til gården er ryddet, merket og skiltet. Det er omtrent 10 km å gå i flott terreng. Strømsør er et av Midt-Troms Museums anlegg.

Målselv kommune

I kjølvannet av de første mennesker i dalen. Målselva

Målselva strekker seg fra svenskegrensa til kysten og renner gjennom samiske flytteområder, skog, dyrka mark og tettsteder. Elva har i all tid hatt stor betydning for folk som har hatt tilhold i Målselvdalen. Det er satt opp informasjonsskilt ved Varden ved Olsborg og fotefarbrosjyren gir god informasjon om tidligere tiders bruk av elva og tradisjoner knyttet til fiske, skogdrift etc.
 I Målselv er det også opprettet kultursti Fra foss til Foss som går mellom Bardufossen og Målselvfossen. Flere steder langs stien er det satt opp informasjonsskilt.
 
I en gammel film fra ca 1909 kan du se datidens fergetrafikk over Målselva

 

Sørreisa kommune

...opad til en Klippe kalled Klibersteensbjerget"

Talgrøtberget og området rundt Straumen har til alle tider vært et knutepunkt. Her er steinalderboplasser og flere gårdshauger, samt både norrøne og samiske graver. Talgrøtberget er et klebersteinsbrudd med spor etter uttak av kleberstein som har gitt grunnlag for velstand ved Straumen en gang for ca 700 år siden. Det er en fin ettermiddagstur å gå gjennom skogen til Talgrøtberget.

 

Tranøy kommune

Fra kveiteeksport til kveitmuseum. Skrolsvik

Innerst i vika litt sør for Skrolsvika ligger fiskeværet Skrolsvik med handlessted og fiskemottak bygget i 1870-årene. Her er kveitemuseet, som er et av Midt-Troms Museums anlegg. Du kan vandre i været og oppleve noe av fortidens miljø og historie. Her kan du lese mer om Kveitemuseet.

 

Torsken kommune

Guds hus på yttersia. Torsken kirke

Torsken kirke er en liten rødmalt korskirke, bygget i 1784, etter at den eldre kirka var forfalt. På 1700 - og 1800-tallet ble bygget  kirker i mange av fiskeværene på Senja. Kristentrua var en trygghet å ha med seg i båten, og fisket finansierte inventar og vedlikehold av kirka. Her kan du lese mer om Torsken kirke.

 

Berg kommune

I fangstfolk og fiskeres fotspor. Mefjordvær

Mefjordvær ligger nordvest på Senja. Her finnes 6500 år gamle boplasser fra yngre steinalder, gårdshaug fra middelalder og monumentale anlegg av støer og vorrer fra nyere tids fiskerier. Det går en merket kultursti gjennom været, til lykta og Russehula.  Deler av stien er dessverre preget av gjengriong etter at det ikke lengre er beitedyr i marka.

 

Lenvik kommune

Folk langs ein fjord. Øyford i Senja

Øyfjordvær er et fraflytta fiskevær i Øyfjorden. Her har det bodd folk fra steinalder. Nå er det bare tomme hus, tufter og minner igjen etter et rikt fiskerisamfunn. Det står informasjonsskilt på Husøy, og det kan være mulighet for båtskyss herfra over til Øyfjordvær.

 

Karlsøy kommune

Mellom kirkestuer og geiter i Alfred Eriksens rike. Karlsøy i Troms

På 1970-tallet ble Karsløya kjent som selve symbolet på kampen mot EF, sentralisering og bygdedød, men øya var i århundrer før dette et levende sentrum. Her var sykehus, lensmann, fiskerier, kirke og kirkestuer. I dag kan du vandre langs kulturstien, oppleve et fint bygningsmiljø, besøke steinalderboplassen, kystfortene fra andre verdenskrig og kanskje ta et bad i klart, kaldt hav.

 

Tromsø kommune

Byvandring i Tromsø

 

I Tromsø sentrum er det mange arkitektoniske perler. Fotefarbrosjyren presenterer flere tematiske byvandringer hvor du kan oppleve kulturhistorie, arkitekturhistorie, sentrumsutvikling og Tromsø gjennom litteraturen.

 

Balsfjord kommune

Samlingssted i fortid og nåtid. Bergkunsten på Tennes

På Tennes finnes fire felt med helleristninger, dette er den største samlingen med bergkunst i Troms. Feltene Kirkely, Bukkhammaren og Gråberget er tilrettelagt for alle med parkering, stier, informasjonskilt og hvileplasser. Mellom Kirkely og Bukkhammaren går det en merket sti gjennom skogen, midtvegs er det rasteplass med fin utsikt over fjellene og Balsfjorden. Ønsker du en spesiell opplevelse kan du besøke bergkunsten på Kirkely i høstmørket. Lyssetting av helleristningene gir deg en anderledes opplevelse.

 

Lyngen kommune

Med reinhjorden fra Karesuando til Lyngen. Sommerboplassen på Eidebakken

Eidebakken på Lyngseidet var tidligere sommerboplass for svenske reindriftssamer. Boplassen var i bruk i generasjoner fra tidlig på 1800-tallet frem til fraflyttingen i 1965. På begynnelsen av 1900-tallet var Eidebakken et yndet turistmål for de mange turistbåtene som besøkte Lyngseidet på tur til Nordkapp. I dag er det bare tufter igjen, og området gjengrodd og stille.

 

Kåfjord kommune

Sjøsamiske buer og naust. Fjærbuene i Birtavarre

Mange steder i Nord-Troms har en befolkning med stort innslag av sjøsamer. Men, ettersom tyskerne brente praktisk talt alle hus i landsdelen under tilbaketrekningen høsten og vinteren 1944/45, er det lite igjen som viser hvordan sjøsamenes hus og gårder bidro til å forme et kulturlandskap. Langs fjæra i Birtavarre ligger imidlertid ei rekke med nyere rødmalte naust og gamle grå buer, som overlevde tyskernes brenning. Fjærbuene representerer sjølbergingsøkonomien og viser den økonomiske avhengigheten av havet. I dag går det tilrettelagt sti gjennom dette flotte kulturlandskapet. Fjærbuene er et av Nord-Troms Museums anlegg.

 

Nordreisa kommune

En kvengård i Reisadalen. Tørfoss

Ettersom kvenene økte i antall utover 1800-tallet, ble finsk et dominerende språk blant befolkningen. Fornorskningsprosessen frem til 1960-tallet gjorde imidlertid at det på slutten av 1900-tallet nesten ikke var noen som hadde finsk som morsmål. I dag er det tilbud om opplæring i kvensk på skolen.

Den finske påvirkninga av materiell kultur lever imidlertid fortsatt i Nordreisa; Badstutradisjonene, mattradisjonene og tjærebrenning er fortsatt levende tradisjoner. Tørfoss kvengård gir oss innblikk i de kvenske bygningstradisjonene. Tørfoss drives av Nord-Troms museum og har åpent i sommersesongen.

 

Skjervøy kommune

Ingen monumenter uten historie. Kulturminner på Skattøra

Kulturminnene på Skattøra strekker seg over et tidsrom på 6000 år. Kulturstien går gjennom lett kuppert terreng, forbi de yngste kulturminnene; tufter etter husene som ble brent under de tyske troppenes tilbaketrekning i 1944, til de eldste; hustufter fra yngre steinalder. Det er merket sti og informasjonsskilt i området. Det er også opparbeidet rasteplass i fjæra.

 

Kvænangen kommune

Gjenreisingsgård i sjøsamisk område. Slettnes i Jøkelfjord

Under tyskernes kapitulasjon i 1944/45 ble omtrent all bebyggelse i Nord-Troms og Finnmark brent. I dag kan du ikke unngå å legge merke til at bebyggelsen i store områder er ganske helhetlig i størrelse og formspråk. Husene har 1 1/2 eller 2 etasjer, de er enkle i formen og enkelt detaljert. Disse gjenreisningshusene er bygget sist på 1940-tallet og først på 1950-tallet. Gården Slettnes er godt bevart og en typisk representant for gjenreisningsarkitekturen.

×