Artist-in-residence-programmer ved gjesteatelieret

2017-2018

Gjestekritikerprogram

Gjestekritikerprogram er en del av prosjektet "Utvikling og formidling av kunstkritikk i Troms", støttet av Kulturrådet.

Fylkeskommunen vil jobbe for å rekruttere flere kunstkritikere som kan bidra til at kunstfeltet i Troms får mulighet til å definere seg selv ut i fra egne premisser. Gjennom seminarer, kurs, program for unge, gjestekritikerordning, og nye plattformer for kritikk utviklet i samarbeid med fagmiljøet vil dette bidra til å støtte opp om de sterke initiativene vi nå ser i Troms.

Deltakere i gjestekritikerprogrammet:

Ketil Nergaard, redaktør i Norsk kunstårbok, 6.-12.desember 2017 

Kjetil Røed, redaktør i Billedkunst, 22.-26.mars 2018

 

NORDISK-BALTISK AIR 2017-2018 er samarbeid med Kurant visningsrom, Small Projects Galerry, RadArt- Tromsø nettverk for fri scenekunst, Tromsø kunstforening, Mondo Books og Galleri Syster i Luleå. Det nordisk baltiske A-i-R programmet ved Troms fylkeskultursenter har som mål å styrke nettverket mellom lokalt kunstmiljø og kunstnere fra land i Norden og Baltikum, samt å støtte lokale kunstnerorganisasjoner som står for valg av gjestekunstnerne og bidrar til kvalitetssikring av programmet. Siden 2010 har 27 kunstnere fra Sverige, Finland, Danmark, Island, Litauen, Latvia og Estland hatt gjesteopphold i Tromsø. Støttet av Kulturkontakt Nord 2010-2011, 2013-2014, 2015-2017, 2017-2019.

 

2014-2017 HIGH NORTH AIR NETTVERK: AIR BARENTS

A‐i‐R Barents er et unikt utvekslingsprogram for profesjonelle kunstnere, kuratorer, kritikere og forskere innenfor det visuelle kunstfeltet i Nord‐Norge og Nordvest‐Russland. Gjennom gjesteopphold i Nord‐Norge og Nordvest‐Russland får deltakere i prosjektet mulighet til å produsere nye verk, presentere arbeidene sine gjennom utstillinger, artist talk, utvikle nye prosjekter og bli kjent med lokale kunstmiljøet.

https://airbarents2016.wordpress.com/ 

2016-2017 TRANSFER NORTH

Transfer Nord er et kompetanse- og kunnskapsoverføring nettverksprogram for frilans- og institusjonskuratorer, koordinatorer og kunstfaglig ansatte i samtidskunstfeltet i Barentsregionen. Programmet er et samarbeid mellom offentlige institusjoner, kunsthaller, kunstsentre, og kunstnerdrevne initiativer i nordområdene. Programmet har som mål å etablere langvarige nettverk mellom aktørene i samtidskunstfeltet i nordområdene og skape en plattform for utvikling av nye kunstproduksjoner på tvers av landegrenser. Programmet består av workshops, tenketanker, og studiereiser, og vil bli formidlet til et bredere publikum gjennom digitale medier og offentlige presentasjoner.

Støttet av Nordisk kulturkontakt (2016-2017), Nordisk kulturfond (2015-2016) BarentsKult (2016-2017), Norsk-islandsk kultursamarbeid (2016) og prosjektpartnere.

https://transfernorth.wordpress.com/ 

2016 -2017

AIR programmer i samarbeid med PRIMA INK og POLAR FILM LAB

I samarbeid med kunstnerdrevne grafikkverkstedet Prima Ink og Polar Film Lab ved Troms fylkeskultursenter tilbys det gjestekunstneropphold til kunstnere som jobber med grafikk og 16mm film.

Prima Ink

Polar Film Lab 

Tidligere A-i-R programmer

HIGH NORTH 2013-2016-  et utvekslingsprogram for norske og britiske kunstnere etter et initiativ av Anne Katrine Dolven. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Den norske ambassaden i London, Tromsø kunstforening, Kunstakademiet i Tromsø, CCA Glasgow og BALTIC  CCA (Gateshead). Prosjektets koordinator er NABROAD. Prosjektet er støttet av Den kongelige norske ambassaden i London, Norsk Kulturråd og Troms fylkeskommune.

http://www.high-north.org/ 

2015-2016 KURATOROPPHOLD TRØMSØ / KUNSTNEROPPHOLD OSLO

I SAMARBEID MED UKS

Mer informasjon om rammene for oppholdet, retningslinjer og søknadsfrist finner du her

Unge Kunstneres Samfund (UKS) og Troms fylkeskommune ønsker å skape kontakt mellom fagmiljøer for visuell kunst i Tromsø og resten av landet, og lyser ut to nye gjesteoppholdsordninger: en for kuratorer eller kunstnere med kuratorisk praksis  for opphold i Tromsø, og en for kunstnere fra Troms for opphold i Oslo. 

2007-2013 POLART

PolArt prosjektet har vært et spesielt samarbeid mellom forskernettverket ARCTOS, Troms Fylkeskultursenter og Tromsø kunstforening. Hvert år i perioden fra 2007-2013 fikk fire kunstnere mulighet til å delta på tokt og ekspedisjoner i regi av Universitetet i Tromsø,
UNIS og Norsk Polarinstitutt til Arktis. PolArt la til rette for interessante møter mellom forskere og kunstnere, og ga deltakende kunstnere unike erfaringer og naturopplevelser.

PolArt videreførte en lang tradisjon for kunstneres deltakelse på vitenskapelige ekspedisjoner. For eksempel er de tidligste visuelle skildringene av Nord-Norge laget av kunstnere som deltok på ekspedisjoner. Samtidig var det et viktig mål for PolArt å engasjere kunstnere i selve forskningen, i naturvitenskapens metoder, interesseområder og
presentasjonsformer. Å åpne en dialog mellom vitenskap og kunst, mellom forskere og kunstnere er sentralt i prosjektet. Forskningstoktene gikk til ulike tider i tidsrommet mai – oktober, og varte fra fem dager til tre uker. Alle tokt foregikk med norske
forskningsskip eller på Svalbard. Etter avsluttet forskningstokt fikk deltakende kunstnerne et opphold i Troms fylkeskultursenters gjesteatelier i Tromsø, gjerne i forkant av utstillingen i januar. Der kunne de arbeide med materialet fra
forskningstoktet og være i dialog med polarforskningsmiljøet i Tromsø.  Som det foreløpig siste leddet i prosjektet ble kunstnerne invitert til å delta i gruppeutstillingen PolArt på Tromsø Kunstforening, sammen med alle kunstnere som hadde deltatt på tokt.

2010-2012 KUNSTNERUTVEKSLING TROMS-ARKHANGELSK

 

×