Styret i Professor Oluf Kolsrud og hustru Borghild Kolsrud legat har hatt tildelingsmøte.

Leif Bjarne Hammer er tildelt kr. 30 000,-  til studier ved Universitetet i St.Andrews, Scottland, Han skal ta Master of Literature in Early Modern History. Oppgaven har en kulturhistorisk vinkling der han forsøker å rekonstruere menneskers forestillingsverden i den tidligmoderne perioden 1500 – 1800. Legatpengene skal brukes til å finansiere arkivreiser til Edinburgh og Bodleian-bibliotekene i Oxford.

Ivar Vik er tildelt kr. 20 000. Ivar Vik ble i 2017 tildelt legatporsjon for å undersøke kirkeskipene som henger i nordnorske kirker, spesielt kirkeskip i kirkene i Troms. Prosjektet var en del av et mastergradsprosjekt i kunsthistorie ved UiT Norges arktiske universitet.

Årets legatporsjon skal gå til å og utvide masteroppgaven «Kirkeskipets ikonografi – en stadig levende tradisjon?» til også å omfatte kirkeskip fra Finnmark og Nordland.

Tor Ivar Hansen er tildelt kr.10 000 for å formidle forskingsresultatene fra sitt doktorgradsarbeid med temaet Den lille istids virkning på det norske samfunnet.
Han ønsker å videreutvikle stoffet som omhandler krisene på 1700-tallet i Nord-Norge til artikkelform. Han undersøker flere sider ved de kulturelle, sosiale og politiske virkningene av disse krisene og endringsprosessene krisene satte i gang.

I tillegg jobber han med et bokprosjektet om handelstedene i Sør-Troms på 1700-og 1800 tallet. Hovedfokuset er handelsstedet Sandtorgholmen.

Les mer om Kolsrud legat her.

×