Internkontroll

Intern kontroll er en prosess, gjennomført av ansatte, ledere og politikere, som skal gi sikkerhet for at mål blir nådd. Internkontroll er således et hjelpemiddel og ikke et mål i seg selv.

God intern kontroll er å ha system hvor det er etablert systematiske rutiner for økonomisk planlegging, styring og kontroll, som setter fylkeskommunen i stand til å nå sine mål innen følgende områder:

 • Målrettet og effektiv drift
 • Pålitelig rapportering
 • Overholdelse av lover og regler

For å etterkomme dette er det viktig å :

 • Etablere gode rutiner og praktisere rutinene som forutsatt
 • Skape holdninger i organisasjonen slik at det ikke gis grobunn for uregelmessigheter
 • Sikre at økonomiske disposisjoner blir gjort i tråd med fullmakter og vedtak
 • Ha rutiner og retningslinjer som sikrer at det umiddelbart gripes fatt i enhver mistanke og et hvert rykte om uregelmessigheter, for å avklare forholdene

Økonomihåndbok del I

Formålet med økonomihåndboken er å ha et komplett oppslagsverk for økonomistyring og økonomiforvaltning i Troms fylkeskommune. Her er det forsøkt å samle og strukturere materiale fra fylkestings- og fylkesrådsvedtak, rundskriv, brev, retningslinjer m.m. samt lover og forskrifter. Del 1 tar for seg:

 • Overordnede prinsipper for økonomistyring og -forvaltning i vår fylkeskommune
 • Elementene i økonomistyringssystemet
 • Økonomiske planprosesser (fylkesplanlegging, økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsrapport)
 • Fordeling av ansvar, myndighet, rettigheter og plikter

Målgruppen for del 1 er politikere, administrative ledere på alle nivå, økonomiarbeidere og nytilsatte. Hele håndboken finner du her: Økonomihåndbok del 1

Økonomihåndbok del II

Del 2 inneholder rutinebeskrivelser for budsjett, innkjøp og regnskap.

Disse finner du i EK-håndboka (Elektronisk Kvalitetshåndbok, under Sektorovergripende dokumenter, Myndighetskrav, Økonomi- og finansforvaltning).

Økonomisenteret jobber kontinuerlig med utvikling av relevante rutiner, og vedtatte rutiner publiseres fortløpende.

×