Informasjon til sensorer

Reise og overnatting

Har du behov for overnatting i forbindelse med sensoroppdrag kan du booke hotell i Tromsø og Harstad ved å nytte lenken under. Det vil ikke være mulig å reservere rom via disse lenkene etter 22.mai. Da må eventuell referanse nyttes. Dersom du har spørsmål ta kontakt med eksamensskolen.

Dersom du trenger hjelp eller du skal andre steder i fylket må du ta kontakt med eksamensskolen.

På strekningen Tromsø - Finnsnes - Harstad skal hurtigbåt nyttes. Man må legge ut for reise og opphold selv. Fylkeskommunen anbefaler kredittkort til dette. Reiseregning skal leveres eksamensskolen i etterkant.

Eksamensgjennomføring

Mal til forberedelsesdel og eksamensoppgave: Troms fylkeskommune sin oppgavemal til forberedelsesdel og eksamensoppgaver skal nyttes. Malen finner du her: http://ksysekstern.tromsfylke.no/docs/pub/dok03536.dotx.

Eksaminator skal ta kontakt med sensor i god tid før eksamen, minst en uke.

Retningslinjer og rammeverk for eksamen: Retningslinjer for eksamen, videregående opplæring, Troms Fylkeskommune finner du her:  http://ksysekstern.tromsfylke.no/docs/pub/dok03466.pdf. Flere fag har rammeverk for eksamen klar. Disse finner du her: http://www.tromsfylke.no/tjenester/utdanning/elev/eksamen/rammeverk-for-eksamen/.

Oppgavebank: VDK eksamen arbeider fortsatt med å få på plass en oppgavebank i de ulike fagene. Vi oppfordrer eksaminator til å dele sitt arbeid og sende inn forberedelsesdel og eventuelle eksamensoppgaver som lages til eksamen våren 2019. Alt som legges i oppgavebanken vil anonymiseres. Dette sendes til beate.karlsen@tromsfylke.no

Spørreskjema om sensuren - Evaluering av oppdraget

Etter hvert oppdrag vil du få tilsendt en SMS med link til et evalueringsskjema. Her får du anledning til å gi oss tilbakemelding på oppdrag samt komme med innspill som kan bidra til å heve kvaliteten i eksamensarbeidet. Fint om du tar deg tid til å fylle ut dette slik at vi får evaluert eksamen 2019. 

Våren 2018 byttet vi ut evalueringsskjemaet som ble levert på papir av sensor etter elev eksamen, med et digitalt skjema som ble sendt pr. epost. Tilbakemeldingene på dette har vært positive da både eksaminator og sensor nå har fått anledning til å gi innspill på forhold knyttet til eksamensavviklingen. I tillegg har det vært positivt å digitalisere evalueringen for å kunne gjøre en bedre og mer effektiv innsamling av data og analyse av resultatene.

Våren 2019 utvider vi evalueringen til også å omfatte privatisteksamen. Det betyr at alle eksaminatorer og sensorer i Troms fylkeskommunen våren 2019 får tilsendt en SMS i forbindelse med hvert eksamensparti de er involvert i. SMS-en sendes ut samme dag som eksamen avvikles og vil inneholde en lenke til spørreskjemaet. Vi oppfordrer alle til å fylle ut dette etter gjennomføringen av eksamenspartiet.

Hensikten med spørreskjemaet er å evaluere eksamen i Troms fylkeskommune samt gi eksaminator og sensor mulighet til å komme med tilbakemeldinger på forhold ved eksamen som fungerer godt eller som kan forbedres. Spørreskjemaet gir også eksaminator og sensor mulighet å komme med forslag på løsninger og tiltak for å heve kvaliteten i eksamensarbeidet. Dataene fra spørreundersøkelsen vil gi skoleeier og eksamensadministratorene på skolene en status på dagens eksamensavvikling, samt gjøre dem i stand til å følge opp kvalitetsarbeidet knyttet til eksamen.

Alle data vil samles inn av skoleeier og resultater vil distribueres eksamensansvarlig på skolene etter eksamensperioden. Resultatene vil publiseres og behandles anonymt. Skoleeier og eksamensansvarlig på en enkelte skole er kjent med svarene til den enkelte. Dette er nødvendig for å kunne følge opp spesielle hendelser og tilbakemeldinger knyttet til det enkelte eksamensparti. Resultatene vil først og fremst brukes til kvalitetsarbeid ute på den enkelte skole, samt i sensorsamlinger og i eventuell oppfølging i enkelte fagmiljø.

For eksaminatorer og sensorer som har flere eksamenspartier ber vi om forståelse for at vi må sende skjemaet knyttet til hvert parti. Dette er nødvendig da hver eksamen og hvert parti «lever sitt eget liv» og kan gi ulike erfaringer.

Skoleeier oppfordrer flest mulig til å sende inn sin vurdering av eksamensgjennomføringen slik at vi sammen bidrar til en enda bedre eksamen for kandidatene i Troms fylkeskommune.

 

×