Regional plan for reindrift

 

Kulturell bærekraft i reindrifta

Konferanse 25.-26.november 2019

 

Næringsutvikling i Tromsreindrifta

Konferanse 28.-29.august 2019

 

Planprogram Regional plan for reindrift i Troms 2018-2030

Planprogrammet - norsk versjon

Planprogrammet - samisk versjon - kommer

Høringsuttalelser og høringsmøter til planprogrammet

Planprogram for regional plan for reindrift i Troms har vært ute til høring. 
Innkomne uttalelser og referater fra høringsmøter kan du finne her.

 

Verdikjedeanalyse

Som underlagsmateriale for regional plan for reindrift er det utarbeidet en kartlegging/analyse av reindriftas nærings- og samfunnsmessige betydning i Troms, herunder en verdikjedeanalyse.  Rapporten er utarbeidet av Norut i juni 2016.

Rapporten finner du her

 

Inngrepskartlegging

Det er utarbeidet en inngrepskartlegging for reindrifta i Troms fylke. Denne vil bidra som underlagsmateriale for regional plan for reindrift. Rapporten er utarbeidet av Norut i mai 2019.

Rapporten finner du her

 

 

Oppstartsmøte

Fylkesrådet vedtok 18.11.2014, (sak 211/14) oppstart av regional plan for reindrift i Troms. Planprogram er under utarbeidelse.
Onsdag 3. februar avhold Troms fylkeskommune oppstartsmøte for regional plan for reindrift. 

Her finner du samtlige innlegg som da ble holdt. Her finner du også innspillene som kom inn i etterkant av oppstartsmøtet.

 

Referater fra møter i arbeidsgrupper

Det er avholdt et første møte i hver av de tre arbeidsgruppene knyttet til arbeidet med planprogrammet. Arbeidsgruppene ble bedt om å peke ut fokusområder og beskrive disse, identifisere og beskrive utfordringer knyttet til temaområdene, samt utdype og forklare punktene som var resultat fra SWOT-analysen som ble gjort i desember 2015. 

 

Referater fra møter i styringsgruppen

 

Andre møter

I planprosessen er det mulig, for de som ønsker det, å be om møter utenom høringsperioder for å få informasjon om prosessen eller dersom det er tema man ønsker å diskutere. Her finner du referater fra disse møtene:

 

 

Illustrasjonsfoto: Marten Bril

×