Fylkesveger i Troms

Det er ca. 2980 km. fylkesveger i Troms

Fylkesvegene er inndelt i følgende klasser:

  • Høytrafikkveger (veger med årsdøgnstrafikk (ÅDT) >1000)
  • Viktige fylkesveger for næringstransporter
  • Øvrige fylkesveger

Fylkeskommunen har delegert oppgaven med planlegging og utførelse av vedlikehold på fylkesvegnettet til Statens vegvesen, som igjen leier inn private entreprenører til å utføre den fysiske jobben.

Dersom du leter etter informasjon om ett enkelt vegprosjekt, finner du det trolig her på Statens vegvesens sider for prosjekter i region nord.

Dersom du har spørsmål om vedlikehold av fylkesvegnettet, kan du kontakte Statens vegvesen:
Statens vegvesen Region nord,
Postboks 1403,
8002 BODØ

Telefon: 02030 (landsdekkende sentralbord)
E-post: firmapost-nord@vegvesen.no

eller

Troms fylkeskommune,
Samferdsels- og miljøetaten,
Postboks 6600,
9296 TROMSØ

Telefon: 77 78 80 00
E-post: postmottak@tromsfylke.no

×