Yrkeshygiene - BHTs bistand

Informasjon om BHTs bistand i forbindelse med yrkeshygiene

Yrkeshygiene omhandler identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer (bl.a. støv, gass, giftstoffer, løsemidler, stråling, støy, vibrasjoner, uheldige arbeidsstillinger, mikrobiologi m.m.) og vurdering av risiko for helseskade for personer som utsettes for slike faktorer, samt forslag til forebyggende tiltak.

Yrkeshygiene omhandler kunnskap om relevant regelverk å arbeide for at arbeidsmiljøet som minimum oppfyller kravene i disse. Målet er å beskytte arbeidstakernes helse og å verne arbeidsplassens ytre omgivelser.

Bedriftshelsetjenestens tilbud innen fagområdet

  • Bistand ved rådgivning/kursing: Nivå avgjøres av sakens omfang og art. Vi kan tilby både råd over telefon/e-post ved mindre saker, men også kurs for grupper av ansatte.
  • Bistand ved kartlegginger/risikovurderinger: Yrkeshygienisk kartlegging av arbeidsmiljøfaktorer har den hensikt å vurdere eksponeringer og estimere grad/nivå av disse for å kunne si noe om fare for helse eller miljø. Kartleggingen vil noen ganger føre til råd om forebyggende tiltak. Innen yrkeshygiene som innen de fleste andre fagområdene i arbeidshelse er et viktig prinsipp lavest mulig nivå, slik at det er ønskelig at de berørte arbeidstakere evt deres nærmere leder involveres i kartleggingen.
  • Bistand med målinger: I noen tilfeller kan det være aktuelt å utføre målinger for å få på det rene om nivåer av påvirkning er helseskadelig eller ikke. Det er imidlertid sjelden indisert å måle, fordi årsaken til et ønske om måling ofte grunner i at man har faktorer i arbeidsmiljøet som oppleves uheldig. Tiltak for å forebygge disse faktorene er oftest den riktige tilnærmingen.

Vi bistår med måling av blant annet

Støy

CO2

 

×