Arbeidsstipend for kunstnere i Troms

 

Troms fylkeskommune deler årlig ut arbeidsstipend til kunstnere med formål om å stimulere til utvikling av kunstnere i vårt fylke, og deres kunstneriske virke. Arbeidsstipendet deles ut i en rullerende ordning mellom alle kunstfeltene; kunsthåndverk / billedkunst, litteratur, musikk, film og scenekunst.

I 2019 skal arbeidsstipendet deles ut innen fagområdet film.

Kunstneren må bo og virke i Troms. Kunstneren må kunne vise til en produksjon innenfor fagområdet og vise eksempler på dette. Kunstneren må levere en kortfattet beskrivelse der det blir gjort rede for hvordan stipendet skal utnyttes, spesielt med tanke på mulighet for kunstnerisk utvikling. 

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for arbeidsstipend som skal benyttes, se høyre sidekolonne. En egen fagjury gjennomgår og behandler alle innkomne søknader og innstiller kandidat til fylkesrådet, som gjør den endelige beslutningen. Stipendet deles ut under fylkestinget i desember.

 

Retningslinjer for tildeling av arbeidsstipend:

 1. Formål: Formålet med arbeidsstipend er ønsket om å stimulere til utvikling av kunstnere. 
   
 2. Arbeidsstipendet er på kr. 100.000. 
   
 3. Kriterier for å få tilskudd: Kunstneren må oppfylle følgende krav: 
 • Kunstneren må være bosatt i Troms.
 • Kunstnere som mottar statens garanterte minsteinntekt eller statens arbeidsstipend kan ikke tildeles Troms fylkes arbeidsstipend. Kunstner som i stipendperioden tildeles statens garanterte minsteinntekt eller statens arbeidsstipend samme år, mister dermed det fylkeskommunale stipendet.
 • Kunstneren må levere en kortfattet beskrivelse hvor det blir gjort rede for hvordan stipendet skal brukes.
 • Kunstneren må kunne vise til produksjon innenfor sitt fagområde. 
 • Kunstneren må levere fullstendig CV
 1. Tildeling: Fylkesrådet tildeler arbeidsstipendet etter innstillling fra en komité med følgende sammensetning: 
 • En representant fra Fylkesrådet 
 • Fylkeskultursjefen 
 • Representant fra aktuell(e) kunstnerorganinsasjon(er) 
 • Saksbehandler innenfor fagområdet fungerer som sekretær for komiteen 
 1. Søknadsfrist: 15. oktober hvert år 
   
 2. Utbetaling og rapportering 
 • Arbeidsstipendet utbetales innen utgangen av det året stipendet mottas.
 • Kunstneren som har fått tildelt arbeidsstipendet skal innen 2 måneder etter arbeidsperiodens utløp, sender en skriftlig rapport til fylkeskommunen om sitt kunstneriske arbeid i arbeidsperioden, og gir en vurdering av arbeidsstipendets betydning i så måte. 
×