Troms fylkeskommunes frivillighetspris

 

Troms fylkeskommune satser stort på frivillighet. Frivillig innsats fra enkeltmennesker er selve livsnerven i et levende og aktivt lokalsamfunn. På bakgrunn av dette opprettet fylkesrådet en egen frivillighetspris som ble delt ut for første gang i 2011.

Hensikten med å innstifte prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid. 

Prisen kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort et særlig arbeid med å bidra til å synliggjøre frivillig innsats som har bedret trivsel og livskvalitet for andre både lokalt og regionalt. Arbeidet skal være knyttet opp mot frivillig innsats i humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid, eller en kombinasjon av disse. Samme person/organisasjon kan bare unntaksvis motta prisen mer enn en gang.

Frivillighetsprisen i Troms består av et beløp på kr 25 000,- og deles ut i desember i det aktuelle året.

Forslaget må inneholde begrunnelse og utfyllende informasjon om kandidatens arbeid og samfunnsinnsats. Innmelder vil kunne bli kontaktet for innhenting av mer informasjon dersom det behøves. 

Det gjøres også oppmerksom på at Frivillighet Norge årlig deler ut en nasjonal frivillighetspris. Vi oppfordrer frivilligheten i Troms til å sende kandidater til den nasjonale prisen. Vær oppmerksom på egne frister, se frivillighetsprisen på Frivillighet Norge.

 

Statutter for Troms fylkeskommunes frivillighetspris:

  1. Troms fylkeskommune deler ut ”Troms fylkeskommunes frivillighetspris”. Frivillighetsprisen deles ut hvert år med mindre noe annet er bestemt, jf. pkt. 6.
  2. Formålet med frivillighetsprisen er å anerkjenne mottakeren og å støtte frivillig virksomhet i Troms fylke.
  3. Frivillighetsprisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som gjennom sin virksomhet har gjort en særlig innsats for frivilligheten i Troms både lokalt og regionalt.
  4. Arbeidet skal være knyttet opp mot frivillig innsats i humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid, eller en kombinasjon av disse.
  5. Frivillighetsprisen skal primært tildeles en enkeltperson, men kan også deles mellom to eller flere personer, eller tildeles frivillige organisasjoner.
  6. Frivillighetsprisen er på kr 25.000.
  7. Fylkesråden med ansvar for kultur fremmer begrunnet innstilling overfor fylkesrådet som fatter endelig beslutning om tildeling av frivillighetsprisen. Fylkesrådet kan også avgjøre at prisen ikke skal utdeles det enkelte år. 
×