Folkehelseoversikt

Kommuner og fylkeskommuner skal løpende ha oversikt over folkehelsen. Den løpende oversikten skal dokumenteres på hensiktsmessig måte som en del av ordinær virksomhet.

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år, som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Dokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven, og inngå som grunnlag for arbeidet med kommunal og regional planstrategi. En drøfting av folkehelseutfordringene bør inngå i strategien.

Kommunen skal samarbeide og utveksle informasjon med fylkeskommunen i arbeidet med oversiktsdokumentet. Fylkeskommunen skal understøtte kommunene, samarbeide og utveksle informasjon med kommunene i arbeidet med sitt oversiktsdokument.

Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av:

  1. befolkningssammensetning
  2. oppvekst- og levekårsforhold
  3. fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
  4. skader og ulykker
  5. helserelatert atferd
  6. helsetilstand

 

 

×