Klage og klagebehandling

Man kan klage på karakter i skriftlige fag og man kan klage på formelle feil. I følge opplæringsloven er det 10 dagers klagefrist på eksamenskarakterer. Fristen regnes fra det tidspunkt du er blitt kjent med eller burde ha gjort deg kjent med karakteren (som oftest er dette dato for offentliggjøring på privatistwebben).

Vi gjør oppmerksom på at klagebehandling ikke er det samme som ny karakter. Klagenemnda skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig eller ikke. Karakteren kan også settes ned dersom klagenemnda finner at opprinnelig karakter er urimelig god.

Ved muntlig eksamen kan det ikke klages på karakteren, bare på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Klage fra dem som har tatt eksamen ved Studiekompetanse Tromsø, skal sendes i brevs form til Studiekompetanse Tromsø – Troms fylkeskommune, Boks 6600, 9296 Tromsø, eller som e-post til eDialog (https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/864870732). Øvrige klager sendes eksamensskolen.

Vær oppmerksom på at bruk av vanlig e-post bryter med personvernforordningen (GDPR). Se https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/hva-er-nytt/

Svar på klagen vil bli sendt ut så snart behandlingen er avsluttet.

Formkrav

Klagen må stiles som et vanlig brev til eksamensskolen. Det må tydelig framgå hvilket fag det klages på og hvem som er klager (fullt navn og kandidatnummer), samt klagedato.

Frist for innsending av vitnemål/kompetansebevis etter klage

Privatister som har klaget på eksamenskarakteren og som søker opptak til universitet og høgskole gjennom Samordna opptak, må sende det vitnemålet/kompetansebeviset de har, innen 1. juli. Kontakt søkerskolen eller SO om ny frist for innsending av nytt vitnemål eller kompetansebevis.

Oppmelding til ny eksamen

Dersom det er fare for at klageresultatet ikke er klart før fristen for oppmelding til eksamen går ut, må du (om du ønsker det) melde deg opp til ny eksamen. Hvis du får medhold i klagen og resultatet er positivt for deg, vil du kunne melde deg av eksamen og få eksamensavgiften refundert.

×