Regional transportplan for Troms

Regional transportplan (RTP) for Troms 2018-2029 ble vedtatt i Troms fylkesting 17.oktober 2017, og erstatter regional transportplan for Troms 2014-2023. Det ble berammet utarbeidelse av handlingsplan for fylkesveg for perioden 2018-21.

Et høringsdokument er nå utarbeidet fra samferdsels- og miljøetaten og sendt alle kommunene i Troms til uttalelse. Høringsforslaget er administrasjonens forslag for prioriteringer i perioden 2018-2021.


Fylkestinget har gjennom vedtatt RTP vedtatt strategier som prioriterer drift og vedlikehold av vegnettet foran investeringer og store prosjekter.
Forslag til handlingsplan er utarbeidet med bakgrunn i fylkesrådets forslag til økonomiplan for 2018-2021. Fylkestinget vedtok økonomiplan for 2018-2021 desember 2017. Her finner du forslag til handlingsplan for fylkesveg 2018-21.

Høringsfristen ble satt til 2. februar 2018.

 

RTP er strategisk innrettet og skal bidra til samordning av prosesser og samferdselsmyndigheter i Troms. RTP for Troms vil gjennom mål og strategier trekke opp langsiktig transportpolitikk, angi prinsipper og legge føringer for prioriteringer i mer detaljerte handlingsprogram og budsjetter.

 

Politisk behandling og saksdokumenter:

  • Budsjett 2018/Økonomiplan 2018-2021 Troms fylkeskommune - se protokoll
  • Fastsetting av planprogram -  se sak 149/17
  • Vedtak om høring og offentlig ettersyn av forslag til regional transportplan for Troms 2018-2029 - se sak 147/17
  • Endelig vedtak av regional transportplan for Troms 2018-2029 i fylkestinget - se sak 90/17

 

 

 

 

×