Samisk i Troms

Troms fylke omfatter områder med en stor samisk befolkning. Fylkeskommunen har derfor et naturlig ansvar for å støtte og trygge samisk språk, kultur og samfunnsutvikling i Troms. Fylkeskommunen jobber både strategisk og konkret for å løfte samisk tematikk, gjennom planarbeid, samarbeidsavtaler, finansiering og ved behandling av saker som berører samiske forhold. Troms fylkeskommune har egen samarbeidsavtale med Sametinget, og samarbeider med ulike institusjoner for å sikre kompetanse og aktualitet i samiske spørsmål. Det ses som viktig å ivareta fylkets lokale sjøsamiske tradisjon som del av Nord-Norges trekulturelle språk- og kulturmangfold. 

Samiske tjenester i fylkeskommunen

Regional kulturminneforvaltning

Forvaltningsansvaret for kulturminnevernet er delt mellom Sametinget og fylkeskommunen. Sametinget har forvaltningsansvar for samiske kulturminner og fylkeskommunen for de ikke-samiske kulturminnene.

×