Søknad om avkjørsel på fylkesveger

Søknader om å etablere avkjørsel eller utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveger i Troms skal sendes til Statens vegvesen Region nord.
Vegvesenet behandler saken i første omgang. Vedtak gjort av Statens vegvesen er enkeltvedtak og kan påklages innen 3 uker. Klagen sendes Statens vegvesen som da sender den videre til fylkeskommunen for behandling og endelig avgjørelse. Vedtak i fylkeskommunens klageorgan er endelig og kan ikke påklages.

Adresse for søknad og evt. klage på vedtak om avkjørsel fra fylkesveger:
Statens vegvesen region nord
Postboks 1402
8002 BODØ

×