Kommunale næringsfond

Formål

Kommunene i Troms har ansvaret for forvaltningen av de kommunale næringsfondene. Disse midlene skal benyttes på prosjekt eller tiltak som fremmer verdiskaping, næringsutvikling og entreprenørskap i fylket.

I tillegg til disse fondene forvalter kommunene også regionale næringsfond som skal gå til samarbeidsprosjekter der minimum to kommuner bidrar med finansiering. 

Den enkelte kommune velger selv hvilke tiltak man ønsker å prioritere å bruke fondsmidlene på, dersom du har spørsmål vedrørende kommunalt næringsfond, anbefales det at du tar kontakt med din kommune.

Forvaltningskrav

Kommunene får årlig tildelingsbrev fra fylkeskommunen som legger føringer på forvaltningen av fondene. I tillegg skal de forvaltes i henhold til retningslinjer og forskrift for distrikts og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende lover/regelverk, herunder blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven, regelverk for offentlige anskaffelser og statsstøtteregelverket.

Kunngjøring: Det er obligatorisk for kommunene å kunngjøre tilskuddsordningene gjennom regionalforvaltning.no og på en slik måte at målgruppen nås.

Søknader: Det er obligatorisk for alle som søker om kommunalt næringsfond å bruke søknadsportalen regionalforvaltning.no.

Rapportering

Frist for å rapportere på bruken av kommunale næringsfond er 1. februar, hvert år. Dersom rapporteringsfristen ikke overholdes, vil kommunen ikke få tildelt midler påfølgende år.

 

×