Fylkestinget i Troms har samlet seg om «Troms og Finnmark fylkeskommune» som nytt navn for den nye regionen i nord.

Vedtaket er likelydende med innstillinga fra plan- og økonomikomiteen, og fikk fem stemmer mot seg.

Her finner du hele saksframlegget (sak 91/17) og tilhørende dokumenter.

I debatten i forkant av avstemminga kom det fram flere alternativer for nytt navn på den nye regionen. Disse er:

 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Finnmark og Troms fylkeskommune
 • Finnmarken fylkeskommune
 • Finnmark fylkeskommune
 • Finnmark
 • Nord-Norge
 • Nord

Det ble altså førstnevnte, Troms og Finnmark fylkeskommune, som ble vedtatt. Dette tar fylkestinget i Troms med seg videre når de 31. oktober skal i drøftingsmøte med fylkestinget i Finnmark.

Antall medlemmer i det nye regiontinget ble også diskutert. Her landet politikerne på 57 representanter.

Dette er det endelige vedtaket:

 1. Fylkestinget i Troms har behandlet sak «Regionreformen – videre prosess».
 2. Fylkestinget mener at Troms og Finnmark fylkeskommune bør være det nye navnet til den nye fylkeskommunen.
 3. Fylkestinget tilrår at navnet skrives på norsk, samisk og kvensk, og at det nye fylket fortsatt skal inngå i forvaltningsområdet for samisk språk.
 4. Fylkestinget anbefaler at det nye regiontinget bør ha 57 representanter.
 5. Fylkestinget anbefaler at fellesnemnda sammensettes etter en kombinasjonsmodell, der innbyggertallet tas hensyn til.
 6. Fylkestinget gir fylkesrådet myndighet til å gå i dialog med Finnmark for nærmere konkretisering av mandatet til fellesnemnd og eventuelt andre utvalg.
 7. Fylkestinget gir fylkesrådet i oppgave å sette i gang en prosess med Finnmark som tar sikte på å komme frem til forslag om felles mål og andre nødvendige avklaringer som politisk styringsform, politiske organers samlinger/møter, organisasjonsstruktur, ansatte og bruk av disponibel formue, samtidig bidra til medvirkning fra de ansatte i begge fylkeskommunene i prosessen.
 8. Fylkesrådets mandat til prosessarbeid opphører når fellesnemnd med arbeidsutvalg mm er konstituert.
×