Dialogmøter - BHTs bistand

Informasjon om BHTs bistand i forbindelse med dialogmøter

Nærmeste leder skal innkalle og gjennomføre et dialogmøte 1 innen 7 uker av sykefraværet uavhengig av arbeidstakers sykemeldingsgrad, med mindre det er åpenbart unødvendig. Deltakere på dialogmøte 1 skal være arbeidsgiver ved nærmeste leder og arbeidstaker. Sykmelder skal også delta, med mindre arbeidstaker ikke ønsker det, eller arbeidsgiver og arbeidstaker vurderer at det ikke er hensiktsmessig. Hvis det vurderes som hensiktsmessig skal også bedriftshelsetjenesten i delta. Ved behov kan andre relevante deltakere inviteres med. Arbeidstaker står fritt til å ha med seg tillitsvalgt eller annen tillitsperson på møtet.

Hensikten med dialogmøte 1 er å avklare hvilke begrensinger og muligheter som er i virksomheten for at arbeidstakeren skal kunne være i arbeidsrelatert aktivitet. På dialogmøte 1 skal partene skriftlig evaluere hva som har fungert /ikke fungert så langt med tanke på den tilretteleggingen som er gjennomført i virksomheten og er dokumentert i oppfølgingsplanen.

Dersom du som nærmeste leder vurderer at det ikke er nødvendig med dialogmøte 1 må dette avgjøres i dialog med arbeidstaker.

I tillegg til Dialogmøte 1 vil arbeidsgiver og arbeidstaker bli innkalt til dialogmøte 2 i regi av NAV innen 26 uker. Tema er felles gjennomgang av arbeidstakers situasjon ved gjennomgang av tiltak som er forsøkt ut på arbeidsplassen, samt vurdere ytterligere muligheter for løsninger på arbeidsplassen, samt hvilke behov det er for arbeidsrettede tiltak i regi av NAV. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan be NAV innkalle til dialogmøte 2 tidligere enn uke 26.

Ved behov kan partene ta initiativ til at det arrangeres et dialogmøte 3 i regi av NAV før utløp av sykepengerettigheter. Tema er hvilke alternativer som vil være aktuelle videre for den sykemeldte arbeidstakeren, og hva som konkret skal skje når sykepengerettighetene opphører. Dersom ønskelig kan bedriftshelsetjenesten inviteres med på dialogmøte 2 og 3, men da må arbeidsgiver gi beskjed til NAV at BHT skal innkalles. 

Bedriftshelsetjenestens rolle

Bedriftshelsetjenesten skal være en nøytral tredjepart og har taushetsplikt og journalføringsplikt. Bedriftshelsetjenesten skal bistå i prosessen og dialogen for å evaluere og finne hensiktsmessige tilretteleggingstiltak. Bedriftshelsetjenesten har fagpersoner innen arbeidshelse og kunnskaper om den enkelte arbeidsplass som gjør oss i stand til å komme med råd basert på disse. For å kunne bistå på best mulig måte er det i noen tilfeller hensiktsmessig at BHT får innhente nødvendig informasjon fra sykemelder før dialogmøtet. Hensikten er at vi da kan bygge våre råd på kunnskap om nåværende og fremtidig funksjons- og arbeidsevne. BHT tar kontakt med den enkelte arbeidstaker og ber om at arbeidstaker leverer samtykkeerklæring til sin sykemelder før dialogmøtet når det er aktuelt. Bedriftshelsetjenesten kan også veilede/bistå med utfyllelse av oppfølgingsplanen.

Både bedriftshelsetjenesten og sykemelder kan delta på dialogmøte over telefon eller lyd/bildeoverføring.

For invitasjon til bedriftshelsetjenesten kontakt kristin.ytreberg@tromsfylke.no.

Dersom sykemelder skal delta anbefales det at du sykemelder så snart som mulig for å avtale møtetidspunkt og møtested.

×