Tilskudd til samiske språk- og kultursentra

Grunntilskudd til samiske språk- og kultursentra

Fylkesrådet fordeler årlig midler til grunntilskudd for samiske språk- og kultursentra. Ordningen er en oppfølging av samarbeidsavtalen med Sametinget.

Tildelingen skjer i februar hvert år på bakgrunn av søknader innkommet året før. Per i dag inngår følgende språk- og kultursentra i ordningen:

  • Senter for nordlige folk AS | Davvi Álbmogiid Guovddáš
  • Várdobáiki samisk senter (språk- og kultursenter) | Várdobáiki sámi guovddáš
  • Samisk språksenter i Kåfjord | Sámi giellaguovddáš 
  • Storfjord språksenter | Omasvuona giellaguovddáš | Omasvuonon kielikeskus
  • Gáisi språksenter i Tromsø | Gáisi giellaguovddáš
  • Ástávuona Giellagoahtie i Lavangen | Det samiske språksenteret i Astafjord/Lavangen

Nye institusjoner kan søke om å komme inn under ordningen. Dette er avhengig av budsjettrammen for det enkelte år (vedtas av fylkestinget i desember hvert år). Det forutsettes at institusjonene som søker får støtte over en av Sametingets faste ordninger.
 
Innen 31. august skal vi ha mottatt:

  • Virksomhetsplan/handlingsplan for inneværende år (2018)
  • Revidert regnskap for foregående år (2017)
  • Årsmelding for foregående år (2017), inkludert rapport over bruken av midlene i foregående år i forhold til innsendt virksomhetsplan/handlingsplan
  • Budsjettsøknad for 2019

Er ikke kravene i tildelingsbrevet oppfylt eller rapportering ikke mottatt innen 31. august, kan ikke driftsstøtte fra Troms fylkeskommune påregnes påfølgende budsjettår. Troms fylkeskommune kan avkorte tilskuddet hvis tiltakene ikke gjennomføres etter innsendte planer.

×