Kantine

Hovedsiden til kantina i Fylkeshuset

Kantina - bedriftens hjerte

Kantina på fylkeshuset er et naturlig treffpunkt for fylkets og statens ansatte. Tilbudet i kantina når det gjelder matservering er etter hvert blitt god og variert. Fra vafler til middag. Kantina har åpningstider fra mandag - fredag mellom kl 10:00 og 13:00. Det er mulig for ansatte å få leie kantina til private arrangement etter bestemte regler. Her viser vi til de personalpolitiske retningslinjer.

Ansvar og muligheter

Kantina utgjør en naturlig del av fylkets velferds, miljø og helsemessige tiltak. Stortingsmelding nr. 37 (1992-93): ”Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid”, vier kantinedriften egen oppmerksomhet. Her står det at ”Storhusholdninger bør i større grad tilpasse valg av råvarer, tilberedning og menysammensetning til ernæringsmessige hensyn og til brukernes spesielle ønsker og behov”. Dette er en klar oppfordring fra myndighetene om å tilrettelegge kantinetilbudet slik at brukerne kan spise i tråd med de offisielle kostrådene gitt av Statens ernæringsråd.

Visittkort og samarbeidsarena

Kantina utgjør en del av fylkets profil. Dens tilbud sier mye om bedriftskulturen. Ved å legge forholdene til rette slik at den enkelte kan velge ernæringsmessig forsvarlig mattilbud, viser fylket ansvar og omtanke for de ansattes helse og trivsel. Kantina blir og benyttet til gjesteservering og er derigjennom et spesielt viktig visittkort. I kampen om å skaffe de best kvalifiserte medarbeiderne  kan kantina også være ett av flere goder. Det er kjent at helsefremmende matvaner bidrar til mindre sykefravær, økt trivsel og effektivitet. Det er derfor lønnsomt for fylket å utvikle et best mulig kantinetilbud.

Kantineansatte – nøkkelpersoner i bedriften

Kantinepersonalet har flere oppgaver enn å sørge for å stille de ansattes sult og tørst. I tillegg til å ivareta service- og bevertningsfunksjonen, har de også en omsorgsfunksjon. Kantineansatte selger en totalopplevelse av metthet, matglede og sosialt samvær runde maten. Spisepausen betyr mye for trivsel og velvære. Dette  gjelder ikke minst for dem som bor alene, noe stadig flere gjør. Kantineansatte setter rammer for kantinebrukernes matvalg. De kan derfor spille en viktig rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet ved å påvirke brukernes matvaner i positiv retning.

Målsetting for kantinearbeidet:

  •  tilby mat som ser god ut, smaker godt og ”gjør godt”
  •  ivareta måltidets sosiale og kulturelle rolle
  •  motivere til holdninger og en gunstig helseprofil for den enkelte og bedriften
  •  drive økonomisk forsvarlig og miljøvennlig
  •  arbeide i et godt arbeidsmiljø
  •  være et visittkort utad

Kantineleder Oddny Karlsen

 

×