Unit4 (UBW)

Økonomisystemet Unit4 (UBW) - tidligere Agresso

Troms fylkeskommune bruker Unit4 Business World (UBW) som ERP-system. Unit4 finnes både som standard system (Desktop) og Web-løsning. 

  • Unit4 Økonomi omfatter hovedbok (inkl. eBilag), kunde- og leverandørreskontro, budsjettering og anleggsverdiregnskap. 
  • Unit4 Planlegger er et fleksibelt budsjett-, prognose- og planleggingsverktøy som er fullt integrert med alle de sentrale delene av Unit4. 
  • Unit4 Innkjøp og eHandel er en fullt integrert løsning som støtter, automatiserer og standardiserer alle stadier i innkjøpsprosessen fra et behov oppstår til faktura er bokført i regnskapet.
  • Unit4 Rapportering gir ledere og ansatte en serie rapporteringsverktøy som gjør det mulig å analysere fylkeskommunens økonomiske tilstand på en helhetlig måte.
  • Unit4 Investering gir mulighet til løpende økonomisk styring og kontroll over investeringsprosjekt. Prosjektene kan følges i detalj fra planlegging og budsjettering, gjennom prosjekterings- og byggefasen og videre inn i sluttfasen med overgang til løpende drift.

Ansatte som skal ha tilgang til Unit4 Desktop må få dette via IT-senteret. Du må være innlogget på Citrix for å bruke Desktop.

Ansatte som skal ha tilgang til Unit 4Web kan kontakte systemansvarlig Øyvind Lunde.

Ansatte som skal attestere og anvise i Unit4 Web må be virksomhetsleder om å delegere slik myndighet (egen web-løsning i Arena).

×