Økonomi

Økonomisenteret har det overordnede ansvaret for økonomiplan, budsjett, regnskap og innkjøp. Senteret har også ansvaret for fylkeskommunens finansforvaltning, økonomisystemet og innkjøpssystemet.

Økonomisenteret har det koordinerende ansvaret for økonomi- og innkjøpsforvaltning.

Økonomisenteret skal bidra til å oppnå et tverretatlig samarbeid, kompetanseutveksling, samt ivareta en helhetlig økonomi- og innkjøpsforvaltning.

Vi skal yte tjenester til etatene med underliggende virksomheter.

Økonomisenterets hovedmål:

 1. Løse driftsoppgaver og levere tjenester av god kvalitet til rett tid
 2. Bidra aktivt til god økonomisk og innkjøpsfaglig intern kontroll og risikostyring
 3. Være en pådriver for effektiv ressursbruk og god økonomistyring
 4. Bidra aktivt til kompetanseheving for ansatte med økonomi- og innkjøpsoppgaver

Økonomisenterets ansvarsområder og hovedoppgaver:

 • Økonomiplan og årsbudsjett
 • Budsjettoppfølging, økonomistyring og økonomisk analyse
 • Anskaffelsesvirksomhet
 • Betalingsformidling, regnskapsføring, rapportering, avstemming og dokumentasjon
 • Årsavslutning og årsregnskap
 • Finans- og likviditetsforvaltning
 • Administrering av økonomisystemet
 • Økonomisk internkontroll
 • Utviklingsoppgaver innen økonomifaget
 • Samordning og videreutvikling av fylkeskommunens økonomistyringssystemer
 • Veiledning og opplæring

 

×