Fylkesråd for kultur og næring utlyser 1.000.000 kroner i støtte til lokale tiltak for å forbedre og bevare vannmiljøet i Troms.

- Rent vann og godt vannmiljø i både ferskvann og sjøvann er en forutsetning for helse og livskvalitet. Friluftsliv, produksjon av mat og turisme er også helt avhengig av rent vann. De siste ukers hendelser på Vestlandet har vist oss viktigheten av rent drikkevann, men rent vann trenges også til utøvelse av næring og utgjør en viktig del av den storslåtte naturen rundt oss, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Årets bevilgning til vannmiljøtiltak er doblet i forhold til fjorårets. Kommuner, frivillige organisasjoner, lokale foreninger og lag kan søke. Det kan gis støtte til store og små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker, innsjøer og kystnære vannforekomster i sjø i vannregion Troms.

- Tiltak for å bedre miljøtilstanden i vannforekomster, ivareta ville arter eller vannets kvalitet vil bli prioritert og tiltak som øker kunnskapen om miljøtilstanden i vannet, sier fylkesråden.

I fjor ble det blant annet gitt støtte til å fjerne vandrings­hinder og forbedre gyteplasser for laks i Rensåvassdraget i Sør-Troms. Med dette tiltaket skal gytebestanden forbedres i elva som er kjent lakseelv i Troms. Hensikten er nemlig å bevare det naturlige livet i vannet og dermed beskytte det fra både forurensing og forhold som kan true det biologiske mangfoldet.

Nærmere beskrivelse hvilke typer tiltak kan finansieres og selve søknadsskjemaet finnes på nettsiden www.regionalforvaltning.no under støtteordning Vannmiljøtiltak 2019 - Troms fylkeskommune.

- Jeg håper mange kommuner og organisasjoner søker om disse midlene. Slik kan vi sammen få til et økt engasjement ute i lokalsamfunnene for å forbedre og beskytte vannmiljøet i Troms, legger fylkesråd Sigrid Ina Simonsen til.

 

Søknadsfristen er 1. september 2019

 

×