Fylkestinget i Troms behandlet onsdag 14. mars avtalen som forhandlingsutvalgene fra Troms og Finnmark underskrev på Gardermoen 15. februar.

Fylkestinget i Troms behandlet onsdag 14. mars avtalen som forhandlingsutvalgene fra Troms og Finnmark underskrev på Gardermoen 15. februar.

Det ble en lengre debatt før votering over innkomne forslag fra Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Arbeiderpartiet.
Det var Arbeiderpartiets forslag til vedtak som ble stående, hvor SVs, Rødts og MDGs totalt seks stemmer gikk imot. Forslaget ble det vedtatt med 31 mot 6 stemmer.

Dersom ett av fylkestingene ikke godkjenner den fremforhandlede avtalen, skal fylkesrådet be kommunal- og moderniseringsministeren om å fastsette fellesnemndas sammensetning og mandat, samt innkalle til konstituerende møte.

Her finner du alle saksdokumentene til fylkestingssamlinga.


Vedtaket er som følger:

  1. Fylkestinget i Troms har behandlet avtale om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.
  2. Fylkestinget i Troms godkjenner avtale om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner, jf. vedlegg.
  3. Dersom ett av fylkestingene ikke godkjenner den fremforhandlede avtalen, skal fylkesrådet be kommunal- og moderniseringsministeren om å fastsette fellesnemndas sammensetning og mandat, samt innkalle til konstituerende møte.

Den fremforhandlede avtalen avklarte en rekke prinsipielle stolper som har gjort det mulig for Troms å være med på en sammensetning av en fellesnemnd med tilnærmet lik representasjon fra de to fylkene. Gitt at avtalen ikke blir vedtatt, ber fylkestinget kommunal og moderniseringsministeren om å nedsette en fellesnemnd. Det vises til Inndelingslovens § 26 hvor det framgår at «Nemnda bør spegle av innbyggjartalet i dei enkelte kommunane eller fylkeskommunane» og fylkestingets vedtak i sak 119/17, der fylkestinget tilrår en fellesnemnd med til sammen 29 medlemmer: 18 fra Troms og 11 fra Finnmark. Dette gir Troms en representasjon på 62 %, som er betydelig lavere enn det innbyggertallet direkte gjenspeiler. Det vil være rimelig at fellesnemnda reflekterer det demokratiske forholdet som vil være gjeldende i det første fylkestinget etter sammenslåingen i 2020.

Fylkestinget ber kommunal- og moderniseringsministeren om å legge følgende mandat til grunn:
a) Avklarer alle prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til etablering av en ny fylkeskommune.
b) Har innstillingsrett i saker som vedkommer sammenslåingsprosessen, og som er av en slik art at de må behandles i ett eller begge fylkesting.
c) Forbereder nærmere utforming av modell for politisk organisering og reglement for den nye fylkeskommunen.
d) Tilsetter øverste administrative leder i den nye fylkeskommunen.
e) Kan inngå avtaler på vegne av den nye fylkeskommunen.
f) Ser til at regler og avtaler knyttet til ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/medbestemmelse i forhold som gjelder sammenslåingen følges.
g) Godkjenner prosjektplan inkludert budsjett for sammenslåingsprosessen.
h) Har ansvar for å forberede budsjett for første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk, samt behandling av økonomiplan for perioden 2020-2024.
i) Gir uttalelse til departementet om vedtak i fylkeskommunene om budsjett og økonomiplan for 2019.
j) Kan inngå avtale med ny revisor, videreføre deltagelse i interkommunalt samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. Tilsvarende gjelder for kontrollutvalgssekretariatet. Vedtak fattes med bakgrunn i innstilling fra kontrollutvalgene.
k) Fellesnemnda utreder og innstiller til fylkestingene vedrørende nytt fylkesvåpen og fylkesordførerkjede.
l) Har fullmakt til overføring av personell til den nye fylkeskommunen.
m) Skal vedta overordnede retningslinjer for personalpolitikken ved etablering av den nye fylkeskommunen.
n) Kan opprette utvalg til å ivareta bestemte saksområder, ved siden av arbeidsutvalget.
o) Kan velge representanter til arbeidsgiversiden i et felles partssammensatt utvalg.
p) Utpeker fylkesvalgstyret for valget i 2019, forutsatt at ny forskrift om dette vedtas.
q) Fastsetter et reglement for saksbehandlingen i fellesnemnda, partssammensatt utvalg, arbeidsutvalg og andre utvalg oppnevnt av fellesnemnda. Reglementet skal også inneholde bestemmelser om godtgjøring for innehavere av verv i slike utvalg.
r) Skal utarbeide en helhetlig kommunikasjonsplan.
s) Skal tilsette prosjektledelse. Kan videredelegere myndighet til prosjektledere, som virker inntil 1.1.2020

Fellesnemnda har ikke beslutningsmyndighet over driften av de to fylkeskommunene frem til sammenslåing.

Dersom enkelte saker som vedkommer sammenslåingsprosessen er av en slik art at de må behandles i ett eller begge fylkesting, har fellesnemnda innstillingsrett.

Fellesnemnda kan gi arbeidsutvalget og underutvalg fullmakt til å fatte vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter.

Arbeidsutvalget innstiller i saker til fellesnemnda.

Medlemmer i fellesnemnda og øvrige politiske utvalg skal godtgjøres i henhold til felles reglement.

Unntak fra fellesnemnda fullmakter:
Det skal utredes om verdier knyttet til dagens fylkeskommuner skal forbeholdes aktivitet innenfor nåværende fylkesgrenser eller om det ikke skal følge med bindinger. Vedtak om løsning for disponering av slike ressurser må fattes i det fylkesting som i dag har eierskap

×