Troms fylkeskommune bidrar til bedre beredskap i arktiske farvann

Fylkeskommunen har innvilget 250 000 kroner til Maritimt Forum Nord til prosjektet SARex Svalbard.   

- Beredskapssituasjonen i regionen vår er i dag for dårlig. Selv om dette i all hovedsak er et nasjonalt anliggende, er det viktig for oss å bidra til at dette endrer seg til det bedre for oss som bor og arbeider i regionen. SARex Svalbard er et steg i retning av dette, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Prosjektet har som overordnet mål å bidra til forbedret beredskap og økt sikkerhet og sannsynlighet for overlevelse ved ulykker og katastrofer i arktiske farvann. SARex Svalbard skal gjennom bruk av fullskala tester og øvelser fremskaffe unik praktisk kunnskap om bruk av materiell, utstyr, prosedyrer og metoder i kaldt klima.

Det toårige prosjektet er organisert med fire ulike arbeidspakker og inkluderer aktiviteter som  øvelsestokt i arktiske farvann, videreutvikling og implementering av resultater, nasjonal og internasjonal kunnskapsoverføring og samarbeid, og prosjektledelse, akademisk ledelse, koordinering og informasjonsdeling.

Prosjektet inkluderer en lang rekke maritimt relaterte aktører der styringsgruppen består av Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Kystvakten, Petroleumstilsynet, Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, Norges Rederiforbund, Maritimt Forum Nord, DNV GL og en representant fra universitetssektoren. I tillegg er det lagt opp til bred deltakelse fra en rekke næringsaktører i tillegg til bred universitetsdeltakelse både fra Norge og i utlandet.

- Økt sikkerhet og styrket beredskap innen søk og redning og akutt forurensning, er en forutsetning for økt aktivitet og verdiskaping i nordområdene. Dette må på plass om vi skal kunne nyttiggjøre oss de mulighetene som området gir da det er en kjensgjerning at økt maritim aktivitet i regionen også øker faren for uønskede hendelser. Derfor er det av enorm verdi at alle parter samarbeider og trener sammen, slik at dersom det skulle oppstå situasjoner som krever handling. Og dette prosjektet i regi av Maritimt Forum Nord vil bidra at vi står bedre rustet om noe mot formodning skulle skje, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Tilskuddet fra Troms fylkeskommune på 250 000 kroner inngår i et budsjett på i overkant av 35 millioner kroner, der de ulike deltakerne står for hovedvekten av finansieringen sammen med Utenriksdepartementet, som alene har bidratt med kr 10 millioner kroner.

- Troms Fylkeskommunes gir et viktig bidrag til å styrke sikkerheten og beredskapen for en større ulykke på sjøen utenfor kysten av Troms og i Arktis. Fylkeskommunen har også tidligere deltatt i tilsvarende prosjekter som fokuserte på berging av verdier og sikring av miljø – SARiNOR 2. Vi anser derfor Troms Fylkeskommune som en sentral aktør både i form av økonomisk støtte, men også med tilførsel av kompetanse og kunnskap til beredskapsarbeidet i Nord-områdene, sier Tor Husjord, leder av Maritimt Forum Nord. 

×