Høring

Her finner du dokumentene som er sendt ut (Høringsbrev Norsk versjon | Samisk versjon)

Her finner du oversikten over hvilke reinbeitedistrikt og svenske samebyer som er berørte og har fått planprogram til høring. (Reinbeitedistrikter og samebyer i Troms | Reinbeitedistrikter i Vest-Finnmark)

Referater fra høringsmøter

 

Innkomne uttalelser 

Følgende høringsuttalelser har kommet inn til regional plan for reindrift.

Oversikten vil bli oppdatert fortløpende.

×