Vilt

Fylkeskommunen har følgende oppgaver innen forvaltning av høstbare, ikke truede viltarter:

  • Arbeide for å fremme formålet med viltloven.
  • Veilede kommuner og rettighetshavere.
  • Utøve myndighet når det gjelder jakt- og fangsttider mv. knyttet til jakt på artene elg, hjort, kanadagås og stripegås.
  • Forvalte viltmidler.

Les mer om viltforvaltning i Troms i Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 og tilhørende handlingsprogram 2016-2019.  

Bestandsvurdering av elg

Skuddpremie
Kommunene i Troms er delegert myndighet til å fastsette skuddpremie etter viltloven § 51. Se brev til kommunene av 11.4.16. Skuddpremie kan kun innføres for viltarter som har jakttid og som gjør skade. Det er kun arter som tåler beskatning som vil omfattes av skuddpremieordninger.

 

Foto:Geir Nermo

 

×