Innlandsfisk

Fiske etter innlandsfisk er en populær aktivitet som egner seg for alle, og som er en viktig del av norsk friluftslivstradisjon. I Troms er det gode muligheter for å fiske ørret eller røye, som er de vanligste innlandsfiskeartene. 

Fylkeskommunen har følgende oppgaver innen forvaltning av innlandsfisk:

  • Forvalte artene av innlandsfisk som innlandsfiskeforskriften § 2 tillater fiske for.
  • Ivareta hensynet til lokale fiskebestander.
  • Integrere forvaltningen av innlandsfisk i vannforvaltningen.

Les mer om forvaltning av innlandsfisk i Troms i Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 og tilhørende handlingsprogram 2016-1019.  

Kultivering av innlandsfisk
For å styrke et vanns fiskebestander kan det gjennomføres fiskekultivering. Det krever tillatelse fra grunneier og myndighetene.  I Troms vil vi at kultiveringsarbeidet for innlandsfisk skal gjennomføres jf. følgende prinsipper:

  • Uttynning av overtallighet bør prioriteres.
  • Der fiskeforsterkningstiltak er nødvendig, bør biotopforbedrende tiltak foretrekkes foran utsetting av fisk.
  • Utsetting av fisk bør, som hovedregel, kun foretas dersom rekrutteringsmulighetene er for dårlige til å opprettholde en bestand, og primært i innsjøer hvor det tidligere har vært utsatt fisk.
  • Som hovedregel skal kun ørret settes ut.

De som skal sette ut fisk i innlandsvassdrag, må søke fylkeskommunen på forhånd. Dette gjelder også ved flytting av villfisk. I vann som har blitt kultivert med fisk med opprinnelse fra andre vann og vassdrag skal så langt som mulig benyttes fisk fra samme vann eller vassdrag hvor kultiveringen foregår.

Med hensyn til sykdomsspredning kreves det også tillatelse fra Mattilsynet for å kunne sette ut fisk.

Utsetting av fisk skal hjemles i forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål, som er hjemlet i både lov om laksefisk og innlandsfisk §10, og lov om naturens mangfold §30.

Rapporter
Kultiveringsplan for ferskvannsfisk i Troms

×