Vannforvaltning

Troms fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Troms. Det innebærer at fylkeskommunen er planmyndighet og skal lede arbeidsprosessen med forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen skal være en plan for å nå de mål for vannmiljø som Vannforskriften (EUs vanndirektiv) setter for vannforekomster i grunnvann, innsjøer, elver og kystvann.

Gjennomføring av forvaltningsforskriften innebærer at alle vassdrag, grunnvann, kyst - og fjordområder må kartlegges, karakteriseres og klassifiseres. På bakgrunn av dette skal det gjennom en forvaltningsplan fastsettes miljømål og kvalitetskrav, samt et tiltaksprogram og et overvåkningsprogram.

Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021 ble vedtatt av Troms fylkesting 10.12.15. 

Tilhørende sakspapirer og plandokumenter finner du her

×