Næringsrettet infrastruktur

Bakgrunn

Det er et stort behov for investeringer i næringsrettet infrastruktur i fylket. Manglende infrastruktur, dårlig kvalitet eller manglende kapasitet på infrastrukturen, er en utfordring. Investeringer i næringsrettet infrastruktur kan bidra til økt verdiskaping-, utvikling av næringslivet-, redusere avstandsulemper og skape bostedsattraktivitet.

 

Målsetting

Målet med ordningen er å utvikle næringsrettet infrastruktur som legger til rette for næringslivet Troms. Ordningen skal bidra til bedriftsetableringer med nye arbeidsplasser, utvikling av næringsmiljø og kompetanse, samt sikre etablerte arbeidsplasser. Gjennom å gi gode rammebetingelser for næringslivet skal det legges til rette for å skape attraktive regioner og sentre for befolkning.

 

Kai og havneanlegg:

Med industrikai og kai til næringsformål menes kommunale kai- og havneanlegg. Havn i denne sammenhengen betyr kaianlegg som ikke er rene lokale fiskerihavner. Det kan også være lokale havner som er kaianlegg, som i størst grad retter seg mot aktører innen hvitfisk. Dette er lokale fiskerihavner som ikke er en del av den statlige fiskerihavnstrukturen.

 

Næringsareal

Med næringsareal menes her kommunale arealer som er regulert for næringsliv som kan etablere seg der for å utøve næringsvirksomhet.

 

Kombinasjonsbruk:

Dette er investeringer der midlene benyttes til å istandsette /utvikle kaianlegg med tilhørende næringsareal. Næringsarealene kan ha varierende størrelse.

 

Informasjon om ordningen: Retningslinjer 

×