Retningslinjer for metallsøk

I Norge har alle anledning til å bruke metalldetektor, så lenge en har fått tillatelse fra grunneier og søket ikke er i konflikt med automatisk fredede kulturminner. Her finner du retningslinjer for hvor du kan søke og hva du gjør med eventuelle fredede gjenstandsfunn.

 

Metallsøking og kulturminner

Søking med metalldetektor er blitt en populær hobby og vi har erfart at flere og flere søker på innmark rundt om i landsdelen. Dette er en hobby som både kan og vil berøre kulturminner og kulturminneloven. Vi er opptatt av at det skal være et godt samarbeid mellom metallsøkerne og kulturminneforvaltningen. Troms fylkeskommune har derfor sammen med Tromsø Museum- Universitetsmuseet laget retningslinjer for hvordan en bør opptre på kjente funnsteder og i de tilfeller der det blir gjort funn av gjenstander fredet i h.h.t. lov om kulturminner.

Vi forutsetter at de som driver med metallsøk setter seg godt inn i kulturminneloven (se lenke nedenfor).

I Norge har alle anledning til å bruke metalldetektor så lenge en har fått tillatelse av grunneier og søket ikke er i konflikt med automatisk freda kulturminner. Av og til kan en finne gjenstander som er av arkeologisk interesse og som kommer inn under kulturminneloven, dvs. alle gjenstander som er eldre enn 1537. Skipsfunn og samiske kulturminner eldre enn 100 år er også freda. Disse funnene er det innleveringsplikt på. I tillegg er det innleveringsplikt på alle mynter eldre enn 1650. Etter kulturminnelovens § 13 er det egentlig bare kulturminnemyndighetene som har lov til å grave frem «løse kulturminner» (fredete gjenstander). Det påhviler derfor hver enkelt et særlig ansvar ved fremgraving av gjenstander som man kan mistenke hører hjemme i kategorien «løse kulturminner». 

Riksantikvarens funnskjema (skrives ut og leveres sammen med gjenstanden til fylkeskommunen eller Sametinget i det fylket funnet er gjort) 

Riksantikivarens Retningslinjer

send også skjema som vedlegg til: postmottak tromsfylke og Harald Johnsen / Dag-Magnus Andreassen

Retningslinjer for Troms

 1. Før en starter et søk i et område, skal en sjekke med Kulturminnesøk for å sikre seg at søket ikke er i konflikt med registrert automatisk freda kulturminne. Etter kulturminnelovens § 6 har alle faste automatisk freda kulturminne også ei freda sikringssone på minimum 5 meter som det ikke er lov å gjøre inngrep innenfor.
 2. Kartfestingen i Kulturminnesøk er i mange tilfeller unøyaktig og det kan ofte være flere funn i marka rundt et freda kulturminne. Troms fylkeskommune/Tromsø museum fraråder derfor sterkt fra å søke på jorder der det er registrert automatisk freda kulturminne. Det er også et "føre var" prinsipp å holde en avstand på minst 100 meter til registrerte kulturminne. Å søke aktivt etter innleveringspliktige eller automatisk freda kulturminne i jorda er ulovlig.
 3. Grensen på 100 meter bør også overholdes hvis du under søk finner gjenstander som tyder på at det kan være fredete kulturminner under pløyelaget. En grav ligger sjelden alene. Du kan gjøre stor skade ved å fortsette å grave i et område der graver og husrester ligger like under pløyelaget. Selv om gjenstandene er pløyd opp, kan de lett gå i stykker ved håndtering. Kontakt fylkeskommunen og gå heller sammen med arkeologen når området blir undersøkt nærmere.
 4. Bruk av metallsøker bør skje i dyrket mark og en må ikke grave under pløyedybde (ca. 20-30 cm).
 5. Vi oppfordrer til ikke å drive metallsøk i utmark.
 6. Grunneier skal alltid varsles og gi sin tillatelse på forhånd om eventuelle metallsøk på sin eiendom. Hvis en søker finnerlønn, har grunneier krav på halvparten. Det gjelder også der grunneier er kommune, fylkeskommune, staten, Opplysningsvesenets fond (bl.a. prestegårdene) eller annen offentlig instans.
 7. Gjør en funn som kan være automatisk freda skal funnstedet kartfestes mest mulig nøyaktig med kartkoordinater og en må gi en god beskrivelse av funnstedet. Mer info om funnbehandling finnes nedenfor.
 8. Hvis du gjør ett funn som er innleveringspliktig, har du påvist et automatisk fredet kulturminne. Da er det ulovlig å søke videre der.
 9. Ta kontakt med fylkeskommunens arkeologer så snart som mulig hvis du gjør et funn av en gjenstand som sannsynligvis er freda. Send epost, gjerne med bilde, med det samme du har mulighet og/eller ring første virkedag etter at du gjorde funnet. Hvis det haster så mye at du ikke kan vente til første virkedag, kan du ringe fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo på telefon 922 67 368.
 10. Ved funn av en innleveringspliktig gjenstand må det fylles ut et funnskjema som er å finne nederst på denne siden (skjema åpnes i egen lenke). Funnskjemaet sendes til Tromsø Museum med kopi til Troms fylkeskommune og evt. Sametinget.
 11. Funn skal leveres til Tromsø Museum sammen med funnskjema. Tromsø Museum tar imot funnene, katalogiserer og sørger for nødvendig konservering. Fylkeskommunen har ansvar for å undersøke om funnet er gjort på lovlig vis og kvalitetssikre funnopplysningene.
 12. Funnstedet blir lagt inn i kulturminnedatabasene Askeladden og Kulturminnesøk. Dette kan ha betydning for grunneier. Det er derfor viktig at grunneier har godkjent søkingen og vet hva den innebærer.
 13. Vi anbefaler at personer som bruker metallsøker, er medlemmer i en metallsøkerklubb.
 14. Forutsetning for utbetaling av evt. finnerlønn, er at det foreligger en skriftlig tillatelse fra grunneier om søk på eiendom.

INFORMASJON TIL DEG SOM ER GRUNNEIER

Funn av arkeologiske gjenstander vil sjelden føre til driftsmessige begrensninger, men kan ha betydning for videre arealbruk.

Vi oppfordrer grunneiere til kun å tillate metallsøking fra seriøse metallsøkere.

Gjenstander funnet i gårdens mark er en del av gårdens og vår lokale historie. Ha derfor et bevisst forhold til bruk av metallsøker, og sett deg inn i det som skjer. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller betenkeligheter.

Hvis det blir funnet en gjenstand der metallsøker mottar finnerlønn, har grunneier rett på halve finnerlønnen.

 

×