Drenering og nydyrking i landbruket

Skal du drenere dyrket mark eller rydde mark for nyrydding? Her finner du gode råd om hva du må gjøre for å sikre at tiltakene ikke kommer i konflikt med automatisk fredede kulturminner.

Drenering av landbruksjord

Jordbrukarealer i Troms ligger gjerne i områder hvor det gjennom århundrer har vært attraktivt å bosette seg. Dette gjør at det er stort potenisal for arkeologiske funn i mange jordbruksområder. Dette gjelder også der det tidligere har vært pløyd og grøftet. Reglene for tilskudd til drenering av jordbruksjord sier at kommunen skal vurdere om søknad kan berøre automatisk fredede kulturminner.

Følgende søknader skal sendes til uttalelse hos oss:

  • Søknader som berører jorder med registrerte automatisk fredede kulturminner innlagt i kulturminnedatabasen Askeladden.
  • Søknader for områder hvor man kjenner til automatisk fredede kulturminner som ikke ligger i Askeladden.
  • Søknader fra områder der det er gjort funn av oldsaker/arkeologiske gjenstander.
  • Søknader der det er registrert automatisk fredede kulturminner andre steder på gården eller nabogårdene.
  • Søknader som gjelder områder som ligger på terrengformasjoner som gamle strandterrasser inntil 50 moh, samt eid og nes.
  • Søknader på gårder med navn som Tofta, Toften, Berg, Rud, samt navn som ender på -stad. Dette er typiske navn for gamle gårder.

Staten betaler alle arkeologiske undersøkelser dersom arealet ikke overstiger 100 dekar. I motsatt fall betaler tiltakshaver alt.

 

Nydyrking

Hvis du skal rydde mark til nydyrking er det viktig å undersøke at tiltaket ikke kommer i konflikt med automatisk fredede kulturminner.

Disse sakene skal sendes til oss:

  • Tiltak som berører automatisk fredede kulturminner. Oversikt over fredede kulturminner finner du i kulturminnedabasen kulturminnesok.no. Du finner også oversikt over kulturminne ved å velge kartlaget fredede kulturminner på Skog og landskap sine kart.
  • Tiltak i områder som har potensiale for arkeologiske funn.

 

Landbruksveger

Skal det etableres skogsbilveger og andre landbruksveger er det viktig at tiltakshaver i forkant undersøker om tiltaket kan komme i konflikt med automatisk fredede kulturminner.

Følgende saker skal sendes oss:

  • Tiltak som berører automatisk fredete kulturminner. Dette kan du sjekke på kulturminnesok.no. Du finner også oversikt over kulturminner ved å velge kartlaget fredede kulturminnerSkog og landskap sine kart.
  • Tiltak som ligger i områder hvor det er potensiale for arkeologiske funn.
×