Nordlandsforskning og Tilstandsrapporten 2019 bekrefter at Troms er på rett vei.

Samtidig som fylkesrådet i Troms legger fram årets «Tilstandsrapport for videregående opplæring i Troms», får fylkestinget seg forelagt en fersk del-evaluering av fylkestingsmeldinga fra 2015, Samspill for økt gjennomføring (SØG). Nordlandsforskning har evaluert strategi 2 og konkluderer med at Troms er på rett vei i arbeidet med å «sikre en mer helhetlig fag- og yrkesopplæring hva angår bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv og bedre oppfølging av elever i overgangen mellom vg2 og lære i bedrift,» til tross for at «videregående skoler er komplekse organisasjoner og implementering av tiltak tar tid.» Tilstandsrapporten 2019 bekrefter framgangen i Troms.

Tiltakene i fylkestingsmeldinga var nettopp rettet mot yrkesfag, der ungdommen sliter mest med å fullføre, ikke minst fordi overgangen fra skole til bedrift er utfordrende og uforutsigbar for mange av søkerne.

Alver gjør en forskjell

Alle yrkesfagskolene har fått arbeidslivsveiledere «alver», som følger opp og hjelper hver enkelt søker på skolen som vil knytte kontakt med læreplass. Et annet tiltak er opplæringsutvalg ved pilotskolene for yrkesfag. Der samarbeider bedrifter og skole lokalt, både om lokale læreplaner, formidling og behov. Formidlinga skjer mye tidligere enn før, og flere består fag- og svenneprøver enn ellers i landet (95 mot 93%).

- Jeg er kjempeglad! Nordlandsforskning bekrefter det vi har villet og visst: Det virker når vi gir skolene større og mer konkret ansvar. Og heldigvis har vi ennå ikke tatt ut hele potensialet, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V).

I strategi 1 av SØG ble det varslet omlegging til mer fleksible opplæringsmodeller. Vekslingsmodellen for helse- og oppvekstfag i Nord-Troms, der man veksler mellom skole og arbeidsliv de tre siste årene, er blitt en stor suksess. Den er svært godt etablert, med økende tilslutning og gode resultater. Det er nå også veklingsmodeller ved Ishavsbyen og Kvaløya vgs. Fleksible steds- og tidsuavhengige utdanningsløp blir virkelig en realitet etter at Nettskolen Troms er etablert. Nettskolen vil også ha stor betydning for den nye voksenopplæringsstrategien, som ble vedtatt i juni i år.

Universitetsskoler og elev- og lærlingeombud var også blant tiltakene i SØG. Det er på plass, og Troms har i tillegg fått et eget mobbeombud, med en utmerket arbeidsfordeling mellom ombudene. Troms har landets eneste universitetsskolekontrakt (UiT) som har særskilt fokus på yrkesfag.

Karakterene på landssnittet

Tilstandsrapporten for skoleåret 2018-2019 viser et samlet karaktersnitt i Troms på 4,01, mens landssnittet er 4,02. Det er «banerekord» for Troms. Det er små forskjeller i forholdet til landssnittet også om man ser på resultatene per studieretning.

Andelen fullført og bestått per skoleår har vist en positiv trend de siste årene, med et ekstra hopp opp i 2017-18. Når det er 80,9% i snitt for 2018-19, er det riktignok en nedgang, men mer i tråd med den lange linjen. Det som likevel gjør totalresultatet bra er økningen av lærlinger: Tilstandsrapporten melder at allerede på sommeren i år har et langt større antall søkere fått godkjent lærekontrakt enn noen gang før, og før året utløper ligger det an til nok et rekordår. I 2018 var det registrert 1755 lærlinger i Troms, nesten tre hundre flere enn i 2014. Dette skjer til tross for at ungdomskullene har vært fallende i flere år nå. Troms har også høyest andel lærebedrifter med lærlinger i Norge (80%).

30 lærere deltok i studiepoenggivende videreutdanning, og like mange yrkesfaglærere deltok på studium for å kvalifisere seg til læreryrket. Elevene rapportere at de opplever mestring og trivsel i en sterk læringskultur med faglige utfordringer og støttende lærere. Elevfraværet har stabilisert seg lavt på vel 5%.

- Dette er et meget godt utgangspunkt for å møte nye læreplaner høsten 2020 og 2021, fastslår Sollied.

Passerer 70% fullført og bestått over fem år

Tilstandsrapporten viser også siste femårsrapportering på andel «fullført og bestått.» I år leses situasjonen for 2013-kullet, fem år etter at de startet opplæringa. I Troms har nå 70,5% fullført og bestått, fram 0,7 prosentpoeng. Troms nærmer seg og bidrar til framgang for landssnittet, som nå er 74,7, fram 0,2 prosentpoeng. Troms ligger 1,8 prosentpoeng foran Nordland og 7,9 foran Finnmark.

- Neste års rapportering på 2014-kullet vil i enda større grad vise resultat av tiltakene vi satte i gang i fylkestingsmeldingen «Samspill for økt gjennomføring,» forskutterer fylkesråd Sollied avslutningsvis.

×