Fylkesrådet i Troms kritiserer regjeringen for å ville flytte arkivoppgaver fra Statsarkivet i Tromsø.

- For noen år siden mistet Statsarkivaren i Tromsø sitt ansvar for tilsyn med arkiv i statlige etater, kommuner og fylkeskommuner i Troms og Finnmark. Nå foreslås det at man skal bygge opp tilsvarende tilsynsoppgaver hos statens forlengede arm, Fylkesmannen, sier fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Nasjonal høringsrunde

Det gjennomføres i disse dager en nasjonal høringsrunde for ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, også kalt arkivloven. I lovutkastet foreslås det at Fylkesmannen overtar ansvaret for tilsynsoppgaven med samfunnsdokumentasjon og arkiver i sin region.

- Ved Statsarkivet i Tromsø er det ikke blitt tilført nye stillinger eller besatt stillinger etter ansatte som har sluttet siden siste omorganisering. Dette betyr en nedbygging av Statsarkivet i Tromsø, noe vi ikke kan akseptere, sier fylkesråd for plan og økonomi i Troms,  Ane-Marthe Sani (Krf).

Frykter nedbygging av kompetanse

I NOU-en skriver man: «Nasjonalarkivet vil ha dybdekunnskap om arkivregelverket, men vil antakelig ikke kunne ha regionale enheter og dermed mangle kunnskap til alle kommuner og fylkeskommuner.»

- Konsekvensen blir at Fylkesmannen i Troms og Finnmark må bygge opp sin virksomhet med faglig arkivkompetanse for å drive tilsyn. Dette er svært kritikkverdig – at man skal bygge ned den arkivfaglige kompetansen man allerede har ved Statsarkivet i Tromsø, for å bygge det opp hos Fylkesmannen. Dette er en ny etappe i sentralisering av oppgaver fra dagens regjering, som vi ikke kan akseptere, sier fylkesråd for plan og økonomi i Troms,  Ane-Marthe Sani (Krf).

Ansvar for privatarkiv til fylkeskommunen

En vesentlig endring i lovforslaget er at ansvar for privatarkiv foreslås lagt til fylkeskommunene. Denne oppgaven har til nå ikke vært lovpålagt.

- Fylkesrådet  er derimot glad for at ansvaret for arkiver etter privat virksomhet nå endelig lovhjemles. Ei forutsetning for at Troms fylkeskommune skal være i stand til å ivareta privatarkiv slik lovutkastet foreslår, er at det kan skje i tett samarbeid med regionalt arkivverk. Det er derfor av avgjørende betydning at Nasjonalarkivet fortsetter å være sterkt til stede i regionen med arkivfaglig kompetansemiljø, sier fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

 

×