Planprogram for regional plan for reindrift er ute til høring og offentlig ettersyn.

Fylkesrådet i Troms har utarbeidet forslag til planprogram for regional plan for reindrift i Troms. Forslag til planprogram er nå sendt ut til høring og offentlig ettersyn frem til 7. juli 2017.

Høringsbrev og forslag til planprogram finner du her.

Dokumentene ligger også tilgjengelig for gjennomsyn i resepsjonen på Fylkeshuset i Troms. Dersom organisasjoner, statsetater/-foretak vil ha høringsmøter i høringsperioden, bes disse om å ta kontakt med Troms fylkeskommune, planavdelingen på e-post eller telefon 77 78 81 67 eller 416 84 979.

Arealutfordringer, reindrifta som næringsaktør og kulturell bærekraft er blant temaene som belyses i det videre planarbeidet.  

I planprogrammet beskrives hvilke virkninger regional plan for reindrift i Troms vil få når den er utarbeidet. Den juridiske virkningen som regional plan vil få er avhengig av de planvirkemidler som vedtas. Virkemidlene er ment som rettledning og styring for kommunenes planarbeid og som grunnlag for innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven. Planen vil også uttrykke politiske signaler til utbyggingsinteresser og andre brukere av areal som reindriften nytter.

Etter fristens utløp vil alle høringsuttalelser merknadsbehandles og innspill innarbeides etter nærmere vurdering ut i fra hva som er formålstjenlig og i tråd med intensjonene til regional plan for reindrift i Troms. Planprogrammet med innarbeidede innspill sluttbehandles av fylkesrådet i Troms etter endt høringsperiode.

 

Illustrasjonsfoto: Ola Røe

×