En bredt sammensatt gruppe deltok i fylkeskommunens workshop om hvordan regionen kan hente ut potensialet i nordområdepolitikken.

Workshopen rettet seg mot de fremste FoU-baserte kompetansemiljøene i fylket, og her ble det diskutert hvordan vi kan utløse potensialet for kompetanse- og næringsutvikling i lys av nordområdepolitikken og regionreformen.

- Det skjer utrolig mye spennende i vår region i dag, samtidig som vi har et enormt potensial å ta ut. Jeg er veldig fornøyd med at vi klarer å samle en så bredt sammensatt gruppe med nøkkelaktører i dette spørsmålet. Vi er helt avhengig av å se hverandre og løfte ilag, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap)

Støre roser arbeidet

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre tok også turen innom workshopen. Han roser jobben som gjøres.

- Det dere gjør her er veldig viktig. Det som kommer fram her kunne ikke kommet fram rundt et bord et annet sted i Norge. Det er her det er, det er her det skjer, sier Støre.

 Stortinget har i sin behandling av regionreformen fastslått at det nye fylket i nord står i en særstilling når det gjelder nordområdepolitikken og forholdet til Russland. Hva som ligger i ordet «særstilling» er ennå ikke fastlagt.

Ekspertutvalget oppnevnt for å vurdere nye oppgaver fra staten til fylkeskommunene har blant annet anbefalt at deler av tilskuddsordningen Arktisk 2030 bør overføres til fylkeskommunene i nord og at fylkeskommunene får et mer formelt ansvar inn mot Arktisk Råd. Videre har Troms fylkeskommune foreslått, i sin behandling av ekspertutvalgets rapport, at den delen av NUPI som knytter seg til Nordområdene, Russland og arktiske spørsmål flyttes til det nye fylket i nord. 

Hvorvidt disse og andre overføringer faktisk blir en realitet gjenstår å se. Gjennom workshopen ønsket fylkesrådslederen derfor å komme i dialog med kompetansemiljøene, for å se på hvordan miljøene i nord kan komme styrket ut av regionreformen uansett utfall av oppgaveoverføringer og ansvarsfordeling.

Spørsmål som ble belyst under workshopen er blant annet: 

  • Hvilke forhold er viktige for kompetansemiljøene, med tanke på å hente ut potensialet for vekst og verdiskaping som ligger i nord?
  • Hvordan kan kompetansemiljøene bli i enda bedre stand til å hente ut nasjonal og internasjonal finansiering (Arktisk 2030 midler, EU-midler, Forskningsrådet  m.fl)
  • Hvordan kan vi i fellesskap utnytte den kompetansen og kontakten vi har inn mot våre naboregioner i Arktis?
  • Hvilke rammebetingelser, både nasjonalt og internasjonalt, bør være på plass for at din institusjon skal kunne nå sine målsetninger og iverksette ønskede satsninger?
  • Hvordan kan det nye fylket få en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring av nordområdepolitikken?
  • Hvilke større felles tiltak/prosjekter i det nye fylket ser dere er viktig for regionen, for å sikre bærekraftig vekst og verdiskaping i nord?

Denne workshopen inngår som en del av programmet «Urbane Arktis», iverksatt av fylkesrådet i Troms.  «Urbane Arktis» har som mål å posisjonere og utvikle vår region internasjonalt som en sterk politisk, økonomisk og kunnskapsbasert region i Arktis. Urbane Arktis skal samle sentrale regionale aktører i fylket, slik at en arbeider mot felles mål og tiltak for å utvikle regionen. Videre skal en gjennom programmet legge til rette for utviklingsprosjekter som oppnår finansiering nasjonalt og internasjonalt.

 

×