Fylkesråd for kultur og næring bevilger totalt 898 000 kroner til 11 ulike prosjekt som skal bidra til rekruttering og kompetanseheving i landbruket Troms 2019.

Fylkesråd for kultur og næring har behandlet søknader om støtte over ordningen «Rekruttering og Kompetanseheving i landbruket» for 2019 og innvilget støtte på totalt kr 898 000 til 11 prosjekter.

Den største satsingen er kr 379 000 til «Rekrutteringsprosjekt - Naturbruksutdanning på Senja videregående skole - grønne fag» som skal bidra til at flere unge tar videregående landbruksfaglig utdanning og derved bidrar til økt kompetanse blant Troms-bøndene.

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge er innvilget totalt kr 90 000 for å bidra til kompetansehevende tiltak innen agronomi og bærdyrking blant aktørene i Troms.

Troms bonde- og småbrukarlag er innvilget 80 000 kr til «Bondevelferd – ett kinderegg» med fokus på psykisk helse.

Storfjord kommune er innvilget totalt 69 000 kr til sin satsing på å videreutvikle jordbruket i kommunen gjennom støtte til kompetanseheving innen inne grønnsaks- og bærproduksjon, og landbruksbasert reiseliv.

Troms fylkeskommune er for 2019 innvilget kr 550 000 over den nasjonale støtteordningen for voksenagronom i tråd med den nasjonale modellen for vg 3-nivå skoleåret 2019/2020 for kullet som startet høsten 2018. Voksenagronom er et samlingsbasert studie og elevene har i all hovedsak annen videregående utdanning fra før og har dermed ikke krav på tilbud om ytterligere videregående utdanning.

Tilbudet er etterspurt fra næringa og deltakerne er stor grad personer som skal ta over gårdsbruk eller som ønsker å kjøpe og starte opp som bønder.

- Rekruttering og kompetanseheving er viktig for å sikre og videreutvikle landbruksnæringa i Troms, og fylkesrådets vedtak bidrar til å styrke fylkeskommunens satsing mot næringen, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen.

 

Her er oversikt over prosjektene som fikk innvilget støtte:

Tabell landbruk

Kontaktperson: Fylkesråd Sigrid Ina Simonsen, mob 909 55 070

 

×