Fylkesråd for plan og økonomi i Troms fylkeskommune, Ane-Marthe Sani (Krf) deltok under forsvarsministerens innspillskonferanse for den nye Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) 26. november 2019. Her følger innlegget fylkesråden holdt:

 

Ærede minister, forsamling

Troms fylkeskommune takker for muligheten til å bidra, både med skriftlige innspill og med dette innlegget.

I den prosessen som ligger til grunn for utarbeidelse av det fagmilitære rådet(FMR) og den etterfølgende langtidsplanen for Forsvaret (LTP) har Troms fylkeskommune levert to innspill. Det første er vedtatt av fylkesrådet, den andre er vedtatt av Fylkestinget. Finnmark fylkeskommune har også sendt inn innspill to ganger. Vi blir ett fylke 1.1.20. Vi blir landets nordligste region, og landets sikkerhetspolitiske omdreiningspunkt, og vi er tungt tilstede i denne prosessen. Det er bra, for det er her oppe vi merker de negative konsekvensene av et internasjonalt system i endring.

Vi merker at ambulansefly ikke kommer seg av gårde pga gps-jamming, og at handelspartnere er utsatt for sanksjoner. Samtidig opplever landsdelen fraflytting og at Staten trekker seg tilbake fra distriktene. Langtidsplanen legger frem muligheter som kan brukes til å styrke regionen. Vi vil oppfordre til å se Nordområdemeldingen, distriktsmeldingen og Langtidsplanen i en helhet. Til sammen vil det gi en god problembeskrivelse og et godt rammeverk for å snu de trendene vi nå opplever.

Troms og Finnmark er altså både arena for, og aktør i, prosessen med å reise fremtidens forsvar av landet.

Minister, det fagmilitære rådet som er lagt frem er et solid dokument, som svarer på den bestilling du ga Forsvarssjefen. Troms fylkeskommune støtter helhjertet opp under hans anbefalte alternativ A.

For regionen som skal være vertskap for denne satsningen på Forsvaret er det noen muligheter vi gjerne vil utdype.

Forsvaret er i stadig større grad er avhengig av at næringslivet skal levere logistikk. Dette fordrer at man har et sterkt næringsliv. I vår region vil Forsvaret kunne spille en nøkkelrolle i å utvikle et mer robust næringsliv. Men da må det vises vilje til å innrette anskaffelser og kontrakter på en slik måte at man tar landsdelen i bruk. Dette vil bidra til å sikre bosetning og et mer robust næringsliv.

For det andre er vi bekymret for at investeringene i langtidsplanen kommer for sent. Skal man virkelig forplikte seg til alternativ A bør man starte investeringene tidligere, og på den måten få en mer lineær investeringsprofil. Dette vil også gjøre det lettere å holde fremtidige storting ansvarlige for å følge opp bevilgningene.

For det tredje ser vi at Totalforsvaret igjen er i vinden. Det er bra. Skal vi klare å få forsvaret på plass i tilfelle krise i vår landsdel må totalforsvaret være robust. Særlig i fasen mellom NATO sin artikkel tre og en eventuell artikkel fem situasjon må landsdelen være beredt på å ha et vesentlig ansvar. Vi har derfor bedt om at man utreder det sivile samfunn i Nord sin evne til å understøtte Forsvaret over tid.

Når det gjelder konkrete innspill til veien videre vil jeg bemerke følgende:

  1. Alle alternativene inneholder en styrkning av helikopterkapasiteten til hær og sjø. Vi minner om Stortingets vedtak om at Bell ikke skulle flyttes fra Bardufoss før ny kapasitet var på plass. Vi forventer at ny kapasitet nå kommer raskt og, til Indre Troms
  2. Landsdelen har godt med plass til å reetablere soldatutdanning og befalsutdanning. Vi bidrar gjerne dersom Forsvaret har ønsker om utdanning eller videreutdanning innenfor vår portefølje.
  3. Regionen er i dag vertskap, og har infrastruktur, for alliert samtrening. Det er viktig at man videreutvikler og øver, også sammen med det sivile samfunn i regionen.
  4. Troms fylkeskommune har et solid folk til folk samarbeid med våre naboer. Dette bidrar til avspenning og forståelse over landegrensene. Det er viktig at Regjeringen bidrar til å videreutvikle dette samarbeidet mellom folkene som bor i Nord.

Avslutningsvis vil vi påpeke at den gjenreisning av Forsvaret som nå finner sted må være en vekker om at det er lett å bygge ned, men vanskelig å bygge opp. Det er derfor vesentlig at Forsvaret for fremtiden får stabilt økende rammer. Vi må ikke falle for fristelsen å la kortsiktige endringer i internasjonal politikk underminere behovet Forsvaret har for stabile rammer for sitt arbeid.

Når Regjeringen nå skal legge frem en LTP har de fått mange innspill fra regionen. Vi håper at Regjeringen tar disse med videre. Spesielt deres mulighet til å bygge et robust næringsliv her.

Den nye regionen er klar til å ta ansvar, og bidra, til en nødvendig gjenreisning av Forsvaret.

Takk for meg.

×