- Det er en viktig merkedag også for Nord-Norge og Norge når Sametinget i dag fyller 30 år. Troms fylkeskommune er stolt over det tette og nære samarbeidet vi har klart å etablere med Sametinget, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap).
 
Sametinget feirer sitt 30 års jubileum onsdag 25. september med markeringer på Sametinget og på alle lokalkontor over hele landet. Gjennom 30 år har Sametinget styrket samisk språk, kultur og identitet, og ikke minst dialogen mellom nasjonale, regionale og lokale organer.
 
-  Etableringen av Sametinget har vært viktig for det samiske folk, men kanskje like viktig for den øvrige befolkningen i landet. Vi har lært om hverandres kultur, identitet og språk. Vi har økt toleransen og det har derfor gjort oss alle rikere. Opprettelsen av Sametinget i 1989 er en milepæl for den lange demokratiutviklingen i Norge, sier fylkesrådsleder Ørnebakk (Ap). 
 
Fylkesrådslederen vil særlig trekke fram samarbeidsavtalene som et viktig verktøy for samisk samfunnsutvikling.
Troms fylkeskommune inngikk i 2002 historiens første samarbeidsavtale med et urfolksorgan, noe som er blitt en modell for andre regionale og lokale samarbeidsavtaler.
 
- 30 år er kort tid. De neste årene må vi arbeide for å skape enda mer dynamikk i samspillet mellom samiske og norske samfunn. Jeg er trygg på at det nære og gode samarbeidet med Sametinget vil fortsette også når Troms og Finnmark blir en fylkeskommune, avslutter fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap)
 

Lihku 30-jagibeaivái Sámediggi


Lea dehálaš mearkabeaivi Davvi-Norgii ja Norgii dál go Sámediggi lea 30 jagi odne. Romssa fylkkasuohkan lea čeavlái dainna lagas ja buori ovttasbargguin mat mii leat nákcen ásahit Sámedikkiin, dadjá fylkkaráđđájođiheaddji Willy Ørnebakk (Bb).
Sámediggi 30 jagi ávvudeapmi lea gaskavahku čakčamánu 25.b. Sámedikkis ja buot Sámedikke báikkálaškantuvrrain olles riikkas. 30 jagis lea Sámediggi nannen sámegiela, kultuvrra ja identitehta, ja ságastallama gaskal nationála, regionála ja báikkálaš orgánain.

- Sámedikke vuođđudeapmi leamašan dehálaš sámi álbmogii, muhto soaitá seammás maiddái dehálaš muđui ge Norgga álbmogii. Mii leat oahppan guhtet guoibmámet kultuvrra, identitehta ja giela birra. Mii leat nannen iežamet gierdevašvuođa ja dat lea dahkan min buohkaid riggábun. Sámedikke vuođđudeapmi 1989:s lea okta olahus Norgga guhkes demokratiijaovdáneapmái, dadjá Ørnebakk (Bb).

Fylkkaráđđájođiheaddji háliida erenoamážiid namuhit ovttasbargošiehtadusaid mat leat dehálaš reaiddu sámi servodatovdáneapmái.
Romssa fylkkasuohkan dagai historjjá vuosttaš ovttasbargošiehtadusa 2002:s ovtta álgoálbmotorgánain, lea ge šaddan málle eará regionála ja báikkálaš ovttasbargošiehtadusaide.

- 30 jagi lea oanehis áigi. Boahttevaš jagi mii fertet bargat ráhkadit eanet ovttasdoaibmama dynamihkka gaskal sámi ja dáro servodaga. Mun jáhkán dan lagas ja buorre ovttasbarggu Sámedikkiin joatkašuvvá maiddái go Romssa ja Finnmárkku šaddá okta fylkkasuohkanin, loahpaha fylkkaráđđájođiheaddji Willy Ørnebakk (Bb)
×