Fylkesrådet i Troms har innvilget inntil 550 000 kroner til Gratangen Næringsforum til prosjektet Stedbunden verdiskaping 2019 - 2020.   

- Prosjektet har mange av de riktige ingrediensene for å lykkes, der noe av det som taler mest til prosjektets fordel er at aktivitetene en legger opp til å gjennomføre her, bygger på erfaringer gjort i lignende prosjekter tidligere, samtidig som det tilpasses det lokale utgangspunktet, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Som overordnet mål ønsker prosjektet å bidra til å styrke næringslivet i Gratangen og legge til rette for økt tilflytting, flere nyetableringer og arbeidsplasser. Gjennom et bredt verdiskapingsperspektiv ønsker en å øke Gratangens attraktivitet som både næringsarena og som lokalsamfunn. Dette vil en oppnå ved å bygge videre på det arbeidet Gratangen kommune har gjort i SPIRE-prosjektet, etablere kommunikasjonsstrategi, tilflytterteam og gode rutiner for gjennomføring av kompetansehevingstiltak.

Troms fylkeskommune vurderer prosjektet i regi Gratangen Næringsforum som et positivt bidrag hva angår den videre utviklingen av nærings- og samfunnsliv i regionen der samarbeid på tvers av både sektor og geografi er viktig for å lykkes.

I prosjektet legges det blant annet opp til at det etablerte samarbeidet på næringsutviklingssiden på tvers av kommunegrensene mellom Gratangen, Salangen og Lavangen videreutvikles ytterligere, i tillegg til samarbeid med Narvik som nærmeste større by. Det vurderes også som positivt at initiativet ligger hos næringslivet selv, men der det også legges opp til utstrakt samarbeid med det offentlige.

- Næringslivet i Gratangen er svært takknemlig for bevilgning og en mulighet til å ta fatt på et viktig arbeid. Gratangen Næringsforum ønsker å styrke kommunens næringsliv og legge til rette for økt tilflytting, flere nyetableringer og arbeidsplasser. Og vi har satt oss ambisiøse mål for arbeidet, sier Hilde M. Normark i Gratangen Næringsforum.

I prosjektet jobbes det med å tiltrekke flere tilflyttere til Gratangen og legge til rette for at de trives og blir boende. Målet er 100 nye tilflyttere innen 2023, flere bedriftsetableringer, flere arbeidsplasser og godt forankrede kommunikasjonskanaler med ulike grupper av tilflyttere.

Tilskuddet fra Troms fylkeskommune utgjør halvparten av et totalbudsjett på 1,1 mill. kroner fordelt over to år, der Gratangen Næringsforum selv står for resten av finansieringen.

- Dette prosjektet gir oss en god mulighet til å styrke innsatsen for vekst og utvikling i en viktig del av vår region, og den sjansen kunne vi rett og slett ikke la gå fra oss, avslutter fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

×