Selv om fylkets politikere har sitt daglige virke i regionen, er jevnlige utenlandsturer også en del av jobben.

Det skjer mye stort og viktig i Troms, og de aller fleste arbeidsdagene til fylkesrådspolitikerne våre utspiller seg her. Samtidig kommer en ikke bort fra at Troms også er en viktig brikke i resten av verden, og at det derfor tidvis kreves at fylkesrådspolitikerne legger jobbturer utenlands.

For eksempel reiser fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) denne uka til Russland, hvor han i løpet av en ukes tid skal besøke Arkhangelsk, St. Petersburg og Syktyvkar.

- Troms er ett av de mest internasjonalt orienterte fylkene. For viktige næringer som for eksempel reiseliv og eksport av sjømat, men også for samarbeid innen kulturfeltet, samt rekruttering av kompetanse og arbeidskraft er vi helt avhengige av gode relasjoner på tvers av landegrensene, sier fylkesrådsleder Ørnebakk.

Første besøk i Arkhangelsk

Troms fylkeskommune har en egen internasjonal avdeling, som jobber med fylkeskommunens internasjonale engasjement knyttet til fylkesplanens mål og strategier, og med fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Det er også de som legger opp reisene for fylkesrådslederen.

Under denne ukas tur til Russland, skal Ørnebakk besøke Arkhangelsk for første gang som fylkesrådsleder. Arkhangelsk oblast er en av de viktigste russiske samarbeidsregionene for Troms.

- Jeg gleder meg til å få anledningen til besøke hjemtraktene til gode kolleger som jeg bare har truffet på møter tidligere. Særlig innenfor kultur, helse og utdanning/forskning har miljøene i Troms store samarbeidsprosjekter mot områdene som vi skal besøke. Flere av kommunene i Troms har også vennskapskommuner i Arkhangelsk- regionen, sier Ørnebakk.

Viktig Barents-samarbeid

I Russland skal Ørnebakk blant annet i møter med representanter fra Barentssekretariatets russlandskontor, generalkonsulatet i Murmansk og norsk-russisk næringsliv, i tillegg til arbeidsmøte med guvernør Igor Orlov og hans stab. Videre skal fylkesrådslederen delta på åpninga av den store messa Margaritinskaja Jarmarka, som del av guvernørens følge.

I Syktyvkar deltar Ørnebakk på møte i Barents regionråd, som denne gangen blant annet skal diskutere finansiering av Barents regionale ungdomsråd (BRYC) og transportbehov i Barentsregionen.

Barents regionråd er navet i den formelle regionale strukturen for barentssamarbeidet og fellesarenaen for de politiske lederne i barentsfylkene. Regionalt samarbeid mellom nordsvenske, nordfinske, nordnorske og nordvestrussiske fylker har fra starten av vært definert som kjernen i barentssamarbeidet.

Historisk samarbeid over landegrenser

Troms fylkeskommune har en lang tradisjon for internasjonalt samarbeid. Nordkalottsamarbeidet og senere barentssamarbeidet har vært de viktigste fokusområdene. Også historisk har det vært et omfattende samkvem i nord mellom folk og kulturer.

Økende globalisering og internasjonalisering gjør at internasjonalt samarbeid blir viktigere. Varer, tjenester, arbeidskraft, kapital, kulturelle impulser og informasjon flyttes stadig lettere og i stadig større omfang over grensene og slik redusere betydningen av tradisjonelle landegrenser.

Forhold i våre naboland, i EU og arbeid innenfor rammen av Arktisk råd påvirker arbeid, velferd og levekår i Troms på en så omfattende måte at verken nasjonale myndigheter eller markedet fullt ut ivaretar Troms-samfunnets genuine interesser. For Troms fylkeskommune er målet med vårt internasjonale arbeid å bidra til sterkere politisk medvirkning i spørsmål av internasjonal karakter som berører Troms. Ulike strategiske verktøy brukes for å legge til rette for regional vekstkraft og skal også bidra til å sikre et bedre tjenestetilbud for befolkningen i Troms.

Å delta på internasjonale arenaer og i internasjonale nettverk er viktig og gir mulighet for å:

  • Øke eksporten av varer og tjenester
  • Fremme Troms-miljøer og de mulighetene fylket representerer
  • Tilføre aktører i Troms verdifull kompetanse og nye løsningsforslag
  • Få viktig informasjon
  • Diskutere felles problemstillinger
  • Påvirke politisk
  • Få inspirasjon og læring for egen politikkutforming
  • Bidra til å løse viktige oppgaver i eget fylke
  • Øke språk- og kulturkompetanse

 

Bildet: Her er fylkesrådsleder Willy Ørnebakk fotografert sammen med representanter fra Barentssekretariatet, Troms fylkeskommune og Norges generalkonsulat i Murmansk. Foto: August Hansen/Troms fylkeskommune

 

×