Krav- og funksjonsskjema (KoF)

Funksjonsvurdering

Funksjonsvurdering er et hjelpemiddel for den ansatte og arbeidsgiver til å sammenlikne arbeidstakerens funksjonsevne med de kravene som stilles i jobben, og dermed komme fram til gode tiltak.

Hvorfor?

For å få en best mulig tilrettelegging på arbeidsplassen, kan det være nyttig å bruke et skjema som utgangspunkt for samtale og tiltak.

Hovedsiktemålet er å vurdere arbeidsdyktighet ved sykefravær eller forebygging av sykefravær, og mulige tiltak på arbeidstedet. Men funksjonsvurderingen kan også være et grunnlag for kontakt med NAV, fastlege, og annet helsepersonell.

Hva inngår?

Metoden er utviklet av spesialist i arbeidsmedisin ved Modum Felles Bedriftshelsetjeneste,  Marijke Engbers (2003).

Det er et skjema som kun skal brukes i samarbeid med fagperson fra BHT som har gjennomgått kurs i funksjonsvurdering. I Bedriftshelsetjenesten i Troms fylkeskommune vil det si Petri Eskonsipo (bedriftslege) og Karen A L Kvilstad (fysioterapeut).

Krav- og funksjonsskjemaet ser på seks ulike temaer:

  • Krav til mentale funksjoner
  • Krav til sosiale funksjoner
  • Krav til tilpasning til fysisk arbeidsmiljø
  • Krav til dynamisk bevegelse
  • Krav til statiske arbeidsstillinger
  • Krav til arbeidstid Arbeidsgiver og den ansatte blir i felleskap enige om hvilke krav og nivå som stilles til den ansatte i den aktuelle stillingen, og vekter besvarelsen med tall fra 1 til 3. 
  1. Ikke relevant for stillingen
  2. Det kreves et funksjonsnivå som man kan forvente de fleste friske menn/kvinner i yrkesaktiv alder, uten ekstra trening og/eller opplæring (beskrevet mer utførlig i selve skjemaet under de forskjellige temaene og spørsmålene)
  3. Funksjonsnivå er betydelig høyere enn det man kan forvente av en frisk mann/kvinne i yrkesaktiv alder

Deretter ses det på personlig funksjon i relasjon til de samme temaene og spørsmålene. Det utarbeides deretter en vurdering og forslag til tiltak.

 

Forberedelser ved enheten

Ved ønske om bistand til gjennomføring av funksjonsvurdering, ta kontakt med BHT. Bruk av funksjonsvurdering er basert på frivillighet. Arbeidstaker og nærmeste leder skal være med på utfyllingen av krav- og funksjonsskjemaet.

 

Kontakt

Petri Eskonsipo (bedriftslege) Tlf: 777 88377 mail: petri.eskonsipo@tromsfylke.no

Karen Anne Løkken Kvilstad (fysioterapeut) Tlf: 777 88262 mail: karen.kvilstad@tromsfylke.no

×