Helsefremming - BHTs bistand

Informasjon om helsefremmende arbeidsplasser og bedriftshelsetjenestens bistand.

Arbeidsmiljøloven slår i § 1-1 fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende. Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. 

En mye brukt definisjon av helsefremmede arbeid er «den prosessen som gjør individer, grupper og organisasjoner i stand til å øke kontrollen over faktorer som påvirker helse». Denne definisjonen vektlegger at helsefremmede arbeid er en demokratisk prosess. Det å styrke verdier som gir individer, grupper og organisasjoner mulighet for ansvar, delaktighet, mestring og kontroll over egen situasjon fremheves som viktig. Det er individuelt hva som oppleves som helsefremmende.

Helsefremmende arbeidsplasser er en tilnærming som sammen med det tradisjonelle forebyggende HMS-arbeidet kan utgjøre en helhet i arbeidsmiljøet. Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv understreker betydningen av å øke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet som også er viktige mål i det helsefremmende arbeidet. 

Les mer om helsefremmende arbeid i Faktaark om Helsefremmende arbeid og få en innføring i helsefremmende tankegang i magasinet En innføring i helsefremmende tankegang, begge utgitt av www.idebanken.org. Arbeidstilsynet har også mer informasjon om helsefremmede arbeidsplasser.
 

Bedriftshelsetjenestens rolle og bistand:

 
Bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten med å skape og videreutvikle forhold som fremmer ansattes utvikling, helse og trivsel. Slike helsefremmende faktorer omtales ofte som salutogene faktorer, positive faktorer og friskfaktorer. Dette kan være forhold og tiltak som berører organisering av arbeidet, ledelsen, kulturen og den psykososiale situasjonen i virksomheten.

I vår kontakt med arbeidsplasser skal vi legge til rette for at ledere og ansatte kommer fram med sitt syn på hva som kan være helsefremmende faktorer i arbeidssituasjonen og tar dette med i innsatsen for et bedre arbeidsmiljø. Vi skal bidra til at helsefremmende tiltak og aktiviteter inngår i virksomhetens arbeidsmiljøarbeid sammen med den sykdoms- og skadeforebyggende innsatsen.

 

×