KOSTRA

Om KOSTRA-veileder, -rapportering-/analyse og -statistikk

Hva er KOSTRA?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen om:

  1. kommunale og fylkeskommunale tjenester
  2. bruk av ressurser på ulike tjenesteområder
  3. egenskaper ved befolkningen

blir registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstakere i kommuner, fylkeskommuner og staten. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring i kommuner og fylkeskommuner, og gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. I tillegg skal enkeltpersoner, interessegrupper, media og andre kunne få informasjon om kommuners og fylkeskommuners tjenester og ressursbruk.

Kostra-rapportering

Testperioden for rapporteringsåret starter normalt opp i november. Mer informasjon om KOSTRA-rapportering er å finne i kolonne til høyre under Dokumenter (intern rutine) og Snarveier (SSB).

Kostra-analyse

Endelige KOSTRA-tall basert på innrapportering foregående år blir normalt publisert 15. juni i nytt år. På bakgrunn av den ureviderte innrapporteringen som publiseres 15. mars utarbeides en egen KOSTRA-analyse som behandles i fylkestingets junisamling.

Etatene utarbeider selv KOSTRA-analyse innenfor sine respektive fagfelt (samferdsel, utdanning, tannhelse, kultur, næring og administrasjon). Økonomisenteret koordinerer arbeidet. Innspillene ventes normalt å foreligge mot slutten av april det enkelte år.

×