Budsjett

Om budsjetteamet og budsjettarbeid

Budsjetteamet har et overordnet ansvar for økonomiplan og årsbudsjett og utarbeider rammer til etater og sentra som grunnlag for politisk behandling. Budsjetteamet skal utarbeide fullstendig grunnlag for politisk behandling av budsjettoppfølginger pr. 15.4. og 31.8. I tillegg kommer budsjettoppfølging pr. oktober som hovedsakelig vedrører sentrale økonomiske forutsetninger.

Budsjetteamet skal i samarbeid med etater og virksomheter utarbeide prognoser og økonomiske analyser, herunder årsberetning og Kostra-analyse.

Budsjett- og økonomiplanarbeid

Fylkesrådets budsjett- og økonomiplanprosess foregår i løpet av høsthalvåret, og vedtas i desembertinget.

I etterkant av arbeidet med overordnet budsjett for neste år, igangsettes arbeid med detaljbudsjettene. Budsjetteamet informerer fortløpende om prosessen, og grunnlaget for budsjettallene som skal med i neste års budsjett.

Flere opplysninger om budsjett- og økonomiplanprosessen finnes under, Se også, i kolonnen til høyre. Ved å velge Budsjett og økonomiplan finner du blant annnet link til vedtatte budsjett- og økonomiplaner.

Årsberetning, KOSTRA og budsjettoppfølginger

Årsberetningen er fylkesrådets rapport til fylkestinget med analyse av fjorårets økonomiske resultater i henhold til budsjett, rapport om måloppnåelse knyttet til aktivitet, og sektorens arbeid med internkontroll. Årsberetningen behandles i fylkestinget i juni hvert år sammen med regnskapet.

KOSTRA-analysen gjøres på basis av de foreløpige KOSTRA-tallene som foreligger 15. mars. Analysen legges frem til behandling i fylkestinget i juni.

I løpet av budsjettåret gjennomføres budsjettoppfølginger innen samtlige av Troms fylkeskommunes ansvarsområder. Budsjettoppfølginger per april, august og oktober går videre for behandling i fylkestinget.

Fristene for årsberetningen, KOSTRA-anlysen for regnskap og budsjettoppfølgingene fastsettes årlig.Oversikt over årets frister finnes i kolonnen til høyre under Snarveier.

×