I august i år ble busstilbudet i Tromsø forsterket med flere og hyppigere avganger på bybusslinjene. Tall for september 2019 viser en økning på hele 6,9 prosent flere passasjerpåstigninger i perioden.

Antall bussavganger har økt med 26 prosent siden august, fra 870 til om lag 1100 daglige avganger. Med nye busser og 70 nytilsatte sjåfører på veien har busstilbudet i Tromsø fått et stort løft, noe som nå også gjenspeiles i en markant økning i antall passasjerpåstigninger.

- At vi nå ser en så stor økning i antall bussreiser i Tromsø viser at tiltakene vi har iverksatt fungerer, sier fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Styrer mot ny rekord

Det er stadig flere som tar buss i Tromsø, og 2018 var nok et rekordår. Fra september 2017 til samme periode i 2018 var det en økning i busstrafikken på 2,3 prosent – og bybussen i Tromsø styrer mot ny rekord også i inneværende år. I 2018 ble det gjennomført nesten 10 millioner reiser på bybusslinjene, og antall bussreiser har økt med 12,8 prosent totalt siden 2014. Den gjennomsnittlige veksten har vært på 3,1 prosent fra år til år i perioden.

- Tromsøværinger er veldig flinke til å bruke bussen, og vi jobber knallhardt for å forbedre tilbudet og styrke fremkommeligheten til bussen, slik at bussreisen skal bli et raskere, enklere og bedre alternativ til bilen, fortsetter fylkesråd Prestbakmo (Sp).

Finansiert av belønningsmidler

Forsterkningen av busstilbudet i Tromsø er finansiert av regjeringens belønningsordning. Ordningen skal stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. I 2019 har det blitt innvilget totalt 65 millioner kroner til diverse tiltak for å stryke busstilbud, samt tilrettelegging for syklende og gående i Tromsø. Av disse midlene ble 28,5 millioner kroner øremerket til merkostnader knyttet til det nye busstilbudet.

- I påvente av en byvekstavtale for Tromsø jobber vi nå med en ny søknad om belønningsmidler for 2020, slik at vi kan opprettholde og videreutvikle dagens busstilbud i Tromsø, avslutter fylkesråd Prestbakmo (Sp).

 

 

×